สรุปงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ANN 7374

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่ง รุ่นที่ 3 จำนวน 116 รายและ รุ่นที่ 4 จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 117 ราย ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเดือนมีนาคม 2561 และ 2562 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการเตรียมตัวกลับประเทศไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ กับหน่วยงานต่างๆของประเทศญี่ปุ่น อาทิ การยกเลิกสัญญาเช่าบ้าน การปิดบัญชีธนาคาร การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ตลอดจนเส้นทางการประกอบอาชีพ และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. นางชุติมา หาญเผชิญ และคณะ ก.พ. รวมทั้ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ และคณะมาร่วมแสดงความยินดี และให้โอวาท รวมทั้งข้อคิดแนวทางในการกลับไปทำงานที่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4