แจ้งข่าวการโอนเงินงวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ข่าวเพื่อทราบ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2562 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียน กำหนดในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ระยะเวลารับทุนสิ้นสุด /ไม่ได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อตามระเบียบ /เปลี่ยนระดับการศึกษาโดยยังดำเนินการขออนุมัติไม่เสร็จสิ้นและไม่ได้ดำเนินการขอสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนรัฐบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงวันที่ครบกำหนดรับทุนที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4