ที่มาของโครงการ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศไปสู่สังคมความรู้ (Knowledge-based Society)ดังนั้นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางสังคมจะช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข็มแข็งและมีเสถียรภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกอันจะนำมาสู่การขจัดความยากจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนอันเป็นวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับเพื่อให้เด็กไทยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองชุมชนและท้องถิ่นอันจะช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษาขึ้นเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดีมีความประพฤติดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอทั่วประเทศแห่งละ 1 คน รวม 921 ทุน โดยในต่างประเทศจะสนับสนุนให้นักเรียนทุนไปศึกษาต่อในประเทศที่มีความชำนาญการในสาขาวิชาต่างๆและไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการเพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการในขณะเดียวกันจะได้ความรู้และทักษะด้านภาษาของประเทศนั้นๆกลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็กยากจนที่เรียนดี มีความประพฤติดีได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยากจนในชนบทให้มีความรู้ระดับอุดมศึกษาเพื่อสามารถพัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ

การดำเนินการ

รุ่นที่ 1 เริ่มเดินทางมาศึกษาที่ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2547ื มีนักเรียนทั้งหมด 158 คน

รุ่นที่ เริ่มเดินทางมาศึกษาที่ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2549 มีนักเรียนทั้งหมด 124 คน

รุ่นที่ 3 เริ่มเดินทางมาศึกษาที่ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2555 มีนักเรียนทั้งหมด 121 คน

รุ่นที่ 4  เริ่มเดินทางมาศึกษาที่ญี่ปุ่นมื่อปี พ.ศ. 2556 มีนักเรียนทั้งหมด 2 คน

รุ่นที่ 4.2 เริ่มเดินทางมาศึกษาที่ญี่ปุ่น เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2557 มีนักเรียนทั้งหมด 2 คน

รุ่นที่ 4.3 รอบที่ 1 เริ่มเดินทางมาศึกษาที่ญี่ปุ่น เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2557 มีนักเรียนทั้งหมด 16 คน

รุ่นที่ 4.3 รอบที่ 2 เริ่มเดินทางมาศึกษาที่ญี่ปุ่น เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2558 มีนักเรียนทั้งหมด 4 คน

ข้อมูลต่างๆของทนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนสามารถดูได้ที่www.odos.moe.go.th

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3