รายงานการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนอำเภอฯรุ่นที่ 4 ณ Tokyo University of Technology

TUOT

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. จำนวน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4  จำนวน 2 ราย ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Tokyo University of Technology  และพบอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักศึกษา

 

Tokyo University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ปัจจุบันมี 6 คณะ ได้แก่ School of Engineering, School of Computer Science, School of Media Science, School of Bioscience and Biotechnology, School of Health Sciences, School of Design

ในการเข้าพบมหาวิทยาลัยครั้งนี้  อาจารย์ Masanori KAKIMOTO คณบดีของคณะ Media Science  ได้ให้การต้อนรับ และรายงานเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4 ทั้ง 2 ราย ได้แก่ น.ส.กัญญ์กนก แก้วนาเส็ง และ น.ส.จันทร์จิรา ฤทธิ์จิตเพียร ซึ่งขณะนี้ศึกษาในชั้นปีที่ 4  มีกำหนดจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนมีนาคม 2563 นี้

นอกจากนี้ทางคณะยังได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยถึง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งแต่ละแห่งมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน มีการจัด Symposiumร่วมกัน และกำลังจะดำเนินการเปิดหลักสูตร Double degree ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย อาจารย์ได้กล่าวชมว่านักเรียนไทยเก่ง และมีความขยัน

หลังจากนั้น อาจารย์ Kunio KONDO และอาจารย์ Kazuo SASAKI ได้พาชมมหาวิทยาลัย และผลงานของนักศึกษาภาควิชาMedia Science

TUOT2

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรี...

การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการประกาศสถานการ…

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีผู้ต...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ใ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบ…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลข...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4