หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาต่อตามโครงการที่ สกพ. กำหนด

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯขอแจ้งหลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในภาค/ปีการศึกษาหน้าเพื่อจะได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และใช้อ้างอิงในการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้กำลังศึกษาปีสุดท้ายในระดับ ป.ตรี หรือ ระดับป.โทที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามโครงการที่ สกพ. กำหนดและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ นั้น โปรดดำเนินการขออนุมัติภายใต้เงื่อนไขและขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 เงื่อนไขในการขออนุมัติ

ก)สำเร็จการศึกษาระดับปัจจุบัน

ข)ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ทาง สกพ. กำหนด

     - สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับ ป.โทต้องได้คะแนนเฉลี่ยระดับ ป.ตรี ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป (A=4)

     - สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับป.เอกต้องได้คะแนนเฉลี่ยระดับป.โท ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป (A=4)

ค) สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงให้เข้าศึกษาได้และศึกษาในสาขาที่สกพ.กำหนด

ง) มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนและปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ พ.ศ.2538

1.2 เอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาที่ต้องนำส่งเพื่อการอนุมัติ

ก) แบบคำขออนุมัติศึกษาต่อตามโครงการที่ สกพ. กำหนด โหลดได้ที่นี่

ข)หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปัจจุบัน  ฉบับภาษาอังกฤษ

ค) ผลการเรียนระดับปัจจุบันตลอดหลักสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ

ง)สำเนาหนังสือแจ้งผลการสอบผ่านการคัดเลือกของสถานศึกษา

2. สำหรับ นทร. ที่ศึกษาอยู่ร.ร.สอนภาษา หรือนักศึกษาวิจัยที่สอบผ่านได้ในระดับสูงขึ้น

โปรดขออนุมัติโดยนำส่งแบบคำขออนุมัติศึกษาต่อในระดับตามโครงการที่ สกพ. กำหนดโหลดได้จากที่นี่และสำเนาหนังสือแจ้งผลการสอบผ่านการคัดเลือกของสถานศึกษามาพร้อมด้วย

3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     สำนักงานก.พ.ได้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่สามารถขอเบิกได้เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสำหรับนทร. ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

ก) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (Screening/ Application Fee) เบิกจ่ายได้ 2 แห่ง (หนึ่งแห่งต้องเป็นสถาบันที่ตนเองจะเข้าศึกษาจริง)

ข) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Admission Fee) เบิกจ่ายได้ 1 แห่ง (สถานศึกษาที่ตนเองจะเข้าศึกษาจริง)

ค) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบคัดเลือก

     - ค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักกรณีจำเป็นต้องพักค้างคืน เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัดสำหรับการสมัครสอบ 2 แห่ง (รายละเอียดดูได้จากที่นี่)

     - ค่าใบรับรองแพทย์เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามที่สถาบันศึกษาบังคับ

ง) อื่นๆตามที่จำเป็น และจ่ายจริงโดยประหยัด ทั้งนี้ให้อยู่ภายในดุลยพินิจของ สนร.

อย่างไรก็ดี นทร.จะไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายรายการข้างต้นจนกว่าจะดำเนินการตามที่ระบุใน ข้อ 1 หรือ 2 และสำหรับการวางแผนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ขอให้ติดต่อรับคำปรึกษาจาก สนร.เป็นกรณีไป

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3