แจ้งรายละเอียดการโอนค่าใช้จ่ายในงวดเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาล

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ขอแจ้งรายละเอียดการโอนค่าใช้จ่ายในงวดเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565 มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามทางอีเมล์ หรือติดต่อ สนร. โดยตรงต่อไป

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA) งวดเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS) เหมาจ่ายงวดเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

ค่าประกันสุขภาพ (INS) เหมาจ่ายงวดเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

เพื่อการโอนค่าใช้จ่ายในงวดเดือน มกราคม – มีนาคม 2566 ถัดไป กรณีที่มีการเปิดบัญชีใหม่หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร เพื่อป้องกันข้อขัดข้องในการโอนค่าใช้จ่าย ขอให้แจ้งรายละเอียดมายัง สนร. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

นักเรียนทุนรัฐบาลท่านใดที่ต้องการเบิกค่าต่ออายุวีซ่า ค่าหนังสือเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้ส่งเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ กรุณาทบทวนเอกสารที่จะต้องส่งประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในเว็บไซต์ สนร.การขอเบิกค่าใช้จ่ายจะต้องมีใบเสร็จรับเงินตัวจริงประกอบการเบิกจ่ายด้วย สำหรับแบบฟอร์มคำร้องขอเบิกเงินและแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ สนร.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

28 กันยายน 2565

20220928OCT-DEC2022

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยธรรม…

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการร...

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3