บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)

1.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ

2.ดูแล จัดการและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นอยู่ และการเงินแก่นักเรียนทุนรัฐบาลทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษาและนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ

3.ส่งเสริม สนับสนุนประสานงานและสร้างแรงจูงใจให้คนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศกลับมาทำงานในประเทศไทย

4.ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศรวมทั้งการประสานงานและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหางานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน

5.ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3