หลักเกณฑ์การขออนุมัติไปร่วมสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการ

หลักเกณฑ์การขออนุมัติไปร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการของนักเรียนระดับปริญญาเอก

เพื่อให้การขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อใช้อ้างอิงในการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่าย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 

ความหมายของการไปร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการหมายรวมถึงการไปเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการซึ่งจะครอบคลุมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

      1. เป็นข้อบังคับของหลักสูตร

      2. มิได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตรแต่มีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ในการสำเร็จการศึกษา

1.  กรณีที่เป็นข้อบังคับของหลักสูตร จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาระบุชัดเจนว่า เป็นข้อบังคับของหลักสูตร

นักเรียนทุนฯ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายทุกอย่างได้ เช่น ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าลงทะเบียนและค่าวีซ่า โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาเอก หากเบิกไม่ครบทุกรายการจะถือว่าใช้สิทธิเบิกแล้ว 1 ครั้งทุกรายการ

2. ในกรณีที่มิได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร แต่นักเรียนมีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ในการสำเร็จการศึกษา ทางราชการสนับสนุนเฉพาะค่าเล่าเรียน (ค่าลงทะเบียน) 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาเอก  และเอกสารที่จะต้องนำมาแสดงจะต้องเป็นเอกสารจากสถานศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาระบุอย่างชัดเจนว่ามีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์

 

***ทั้งนี้จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในกรณีที่การประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการจัดขึ้นระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาด้วยทุนรัฐบาลเท่านั้น***

 

 

3. เอกสารประกอบการยื่นขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายมีดังนี้

- แบบคำร้อง (คลิกที่นี่ )

- หนังสือแจ้งประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการที่สามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ พร้อมเอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคาโรงแรมที่พัก หน้าเวบไซด์แสดงราคาค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น

- จดหมายตอบรับจากองค์กรผู้จัดให้เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ

- หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

- บทคัดย่อ (Abstract) ผลงานที่จะนำเสนอ

-  เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ พิจารณาว่ามีความจำเป็น

***ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติและเดินทางกลับมาจากการเสนอผลงานดังกล่าวแล้ว จึงจัดส่งใบคำร้องขอเบิกเงินพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบโดยละเอียดเพื่อให้ สนร. ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป***

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3