การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น ๆ และการใช้ระบบ Disaster Message Board

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะประสบภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น ๆ ได้ทุกเมื่อ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ขอให้นักเรียนไทยทุกท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เตรียมความพร้อม โดยศึกษาข้อมูลการเตรียมรับมือแผ่นดินไหวและภัยพิบัติ จากเว็บ สนร. ที่ http://education.thaiembassy.jpเมนู ชีวิตและการศึกษาในญี่ปุ่น หรือหาข้อมูลจากเขตที่นักเรียนอาศัย

 

นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นยังมีระบบ Disaster Message Board (กระดานข้อความแจ้งเหตุภัยพิบัติ) หรือที่เรียกว่า 災害用伝言板 (さいがいようでんごんばん) ซึ่งเป็นระบบที่นักเรียนสามารถฝากข้อความเพื่อแจ้งสถานะความปลอดภัย ข่าวสาร หรือความต้องการให้ผู้อื่นทราบในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงมากกว่า 6 ริกเตอร์ และผู้ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นก็สามารถเช็คข้อความที่นักเรียนฝากไว้ในระบบดังกล่าวได้ทาง Internet ดังนั้น สนร. จึงขอให้นักเรียนดำเนินการ ดังนี้

 

 

1. ศึกษาวิธีการใช้งานระบบ Disaster Message Board โดยให้นักเรียนศึกษาวิธีการดาวน์โหลด วิธีการบันทึกข้อความ และวิธีการตรวจสอบข้อความ โดยละเอียดจากเว็บ สนร. ที่นี่ (กรณีเข้าลิงค์ไม่ได้ ให้ไปที่เว็บ สนร. เลือกเมนู ชีวิตและการศึกษาในญี่ปุ่น และเข้าไปในหัวข้อการใช้ Disaster Message Board)

 

 

2. ทดลองใช้งานระบบ Disaster Message Board

 

     2.1  ช่วงเวลาที่เปิดให้ทดลองใช้งาน ในช่วงสัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติ วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายนเป็นช่วงเวลาที่ทดลองใช้ระบบได้ สนร. จึงขอให้นักเรียนศึกษาและทดลองใช้งานระบบในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว

     2.2  ลงทะเบียนอีเมล์ของ สนร. และผู้ปกครอง นักเรียนสามารถลงทะเบียนอีเมล์ของผู้ที่ต้องการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นการล่วงหน้าได้ สนร. ขอให้นักเรียนลงทะเบียนอีเมล์ไว้อย่างน้อย 2 อีเมล์ คือ (1) อีเมล์ของ สนร. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ (2) อีเมล์ของผู้ปกครองที่ประเทศไทย

 

     2.3  ทดสอบการบันทึกข้อความ เพื่อให้ข้อความที่บันทึกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นที่เข้าใจได้ง่าย สนร. ขอให้นักเรียนระบุชื่อ-สกุล จังหวัดที่อยู่อาศัย ชื่อทุนการศึกษา และสถานะความปลอดภัย/ความต้องการ เช่น SAFE INJURED NEED HELP เป็นต้น โดยใช้รหัสทุนตามที่กำหนดในตารางต่อไปนี้

 

ตัวอย่างการบันทึกข้อความ : Dekdee RAKTHAI TOKYO UA SAFE

 

ชื่อทุน

ทุน ก.พ./ไทยพัฒน์

ทุน ก.ต.

ทุน สกอ.

ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ก.วิทย์ฯ เดิม)

ทุนจุฬาภรณ์ศึกษาที่โคเซน

ทุนอื่น ๆ

ข้าราชการลาศึกษา/ลาฝึกอบรม

รหัส

CSC

FA

UA

ST

KOSEN

OTHER

OFFICER

 

 

3. อธิบายวิธีการตรวจสอบข้อความให้กับผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนเข้าใจและทดลองใช้งานระบบข้างต้นแล้ว ขอให้อธิบายวิธีการตรวจสอบข้อความที่นักเรียนบันทึกไว้ให้ผู้ปกครองที่ประเทศไทยทราบด้วย 

4. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้รีบบันทึกข้อความเข้าสู่ระบบทันที เพื่อแจ้งสถานะความปลอดภัยและส่งข่าวให้ผู้ปกครองที่ประเทศไทยและ สนร. ทราบ

 

หากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษา สนร.

เบอร์โทรศัพท์ 03-5424-0652 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 17.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานที่ปรึก…

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง รับสม...

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ก.พ.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาคร...

แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายงวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายงวดเดือนมกราคม -…

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได...

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะประสบภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น ๆ ได้ทุก...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4