การระวังป้องกันตัว และการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากไวรัส COVID-19

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว จำนวน 85 ราย (ไม่นับรวมผู้ติดเชื้อในเรือสำราญ Diamond Princess) จึงขอให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ พร้อมปฎิบัติตนให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอแนะนำดังนี้

1.      หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนมาก หรือแออัด หลีกเลี่ยงการจัดงานหรือร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

2.      ใส่หน้ากากอนามัย

3.      ทำความสะอาดมือบ่อยๆ (สามารถศึกษาวิธีล้างได้จากเวปนี้https://www.youtube.com/watch?v=z1OV4gLt14c)

4.      ติดตามข่าวจากสถานศึกษากรณีต้องการเดินทางไปนอกประเทศญี่ปุ่นว่ามีข้อห้ามหรือไม่

หากสงสัย หรือมีอาการให้ปฏิบัติตนดังนี้

เนื่องจาก เชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่ทราบสาเหตุการติดต่อที่แน่ชัด จึงไม่สามารถพบแพทย์ตามสถานพยาบาล คลินิคได้ตามปกติ หากพบว่ามีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว หายใจติดขัด พร้อมกับมีไข้ 37.5 ขึ้นไป เป็นเวลา 4 วันติดกัน ให้ติดต่อสายด่วนก่อนไปสถานพยาบาล

ท้งนี้ ปัจจุบัน (8 พ.ค. 63) รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแนวทางการประเมินอาการใหม่ หากมีไข้ ไข้สูง หายใจติดขัด ให้ติดต่อสายด่วนได้ทันที

เบอร์สายด่วนสำหรับคนต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น 050-3816-2787

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ไม่ต้องรอให้มีไข้ถึง 4 วัน มีอาการแค่ 2 วัน ให้ติดต่อสายด่วนทันที สตรีมีครรภ์ให้ติดต่อสายด่วนทันที

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการว่า นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มีประวัติเคยเดินทางเข้าออกมณฑลหูเป่ยและมณฑลเจ้อเจียงของจีนภายใน 14 วันก่อนเดินทางมายังญี่ปุ่น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

ติดตามข่าวสารจาก Ministry of Health, Labour and Welfare ของประเทศญี่ปุ่นได้ที่

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html

สถานพยาบาลที่สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

ข้อมูลจาก WHO

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

http://site.thaiembassy.jp/th/

FB: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Twitter: Royal Thai Embassy Tokyo หรือ @rtetokyo

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรี...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ใ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบ…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลข...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4