แจ้งข่าวการโอนเงินงวด ตุลาคม -ธันวาคม 2561

ข่าวเพื่อทราบ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดตุลาคม - ธันวาคม 2561 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียน กำหนดในวันพุธที่  26 กันยายน 2561  สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ระยะเวลารับทุนสิ้นสุด /ไม่ได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อตามระเบียบ /เปลี่ยนระดับการศึกษาโดยยังดำเนินการขออนุมัติไม่เสร็จสิ้นและไม่ได้ดำเนินการขอสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนรัฐบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงวันที่ครบกำหนดรับทุนที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เท่านั้น 

MA. OCT-DEC  2018   ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA.)                                     

ระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี 151,500.00 เยน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี           172,500.00 เยน

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS.) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม– เดือนกธันวาคม 2561

ค่าประกันสุขภาพ (INS.) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2561

ข่าวขอความร่วมมือ

สำหรับการจัดส่งเงินค่าใช้จ่าย งวดมกราคม - มีนาคม 2562

                   สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น กำหนดส่งเงินค่าใช้จ่าย งวดมกราคม - มีนาคม 2562 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561   จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านดังนี้

เรื่องรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรณีนักเรียนทุนรัฐบาลเปิดบัญชีธนาคาร / เปลี่ยนธนาคาร / เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร โปรดดำเนินการแจ้งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยดาวน์โหลดแบบแจ้งบัญชีธนาคารได้จาก http://education.thaiembassy.jp/ พร้อมส่งเอกสารประกอบ โดยจัดส่งให้แก่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันก่อนงวดเงิน หรือภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  และขอความร่วมมือทุกท่านปิดบัญชีธนาคารที่ไม่ใช้บริการแล้วหลังจากที่ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีธนาคารใหม่ หรือสิ้นสุดการรับทุนและจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ขั้นตอนดูได้จากโฮมเพจ สนร. ที่นี่

เรื่องดำเนินดารขอเบิกเงินค่าเล่าเรียน 1/2562 สำหรับนักเรียนทุนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน

โปรดดำเนินการส่งคำร้องขอเบิกเงินระบุรายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดจ่าย พร้อมแนบเอกสารจากสถานศึกษาเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอเบิกจ่าย ทั้งนี้ กำหนดภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์ติดต่อสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ที่ โทร. (03) 5424-0652

หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

แจ้งข่าวการโอนเงินงวด ตุลาคม -ธันวาคม 25…

✻ข่าวเพื่อทราบ✻ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินกา...

ประชาสัมพันธ์ทุนกระทรวงวิทย์ฯ (สมัครบัดน…

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรร...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4