ข่าวเพื่อทราบเรื่องการโอนเงินงวด เม.ย. - มิ.ย.64

ข่าวเพื่อทราบ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน - มิถุนายน 2564 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียน กำหนดในวันอังคารที่  30 มีนาคม 2564 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ระยะเวลารับทุนสิ้นสุด /ไม่ได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อตามระเบียบ /เปลี่ยนระดับการศึกษาโดยยังดำเนินการขออนุมัติไม่เสร็จสิ้นและไม่ได้ดำเนินการขอสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนรัฐบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงวันที่ครบกำหนดรับทุนที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เท่านั้น 

MA. APR- JUN 2021   ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA.)                                     

ระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี 151,500.00 เยน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี           172,500.00 เยน

ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษา 1/2564

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS.) ตั้งแต่ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

ค่าประกันสุขภาพ (INS.) ตั้งแต่ เดือนเมษายน - มิถุนายน  2564

*ยกเว้น ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนทุนโคเซนซึ่งสนร.จะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายให้แก่สถานศึกษาโดยตรง

 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลโดยติดต่อได้ที่ โทร. (03) 5424-0652 หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

24 มีนาคม 2564

 

 

 

 

 

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรี...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ใ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบ…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลข...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4