บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)

1.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ

2.ดูแล จัดการและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นอยู่ และการเงินแก่นักเรียนทุนรัฐบาลทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษาและนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ

3.ส่งเสริม สนับสนุนประสานงานและสร้างแรงจูงใจให้คนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศกลับมาทำงานในประเทศไทย

4.ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศรวมทั้งการประสานงานและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหางานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน

5.ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3