การเบิกค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินกลับไทย (กรณีจบการศึกษา)

การเบิกค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินกลับไทย (กรณีสำเร็จการศึกษา)

***ราคาตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวกลับไทยราคาประมาณ 50,000.-เยน***

หากได้ราคาที่แพงกว่านี้ กรุณาติดต่อ สนร.ก่อนซื้อ

หลักจากศึกษาหลักเกณฑ์การซื้อตั๋วโดยสารฯ ทั้งหมดแล้วหากมีข้อสงสัยใดใด กรุณาปรึกษา สนร. ก่อนดำเนินการซื้อตั๋วโดยสารฯ

คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้นดังนั้นเมื่อนักเรียนทราบกำหนดวันเดินทางกลับและแจ้งกำหนดเดินทางกลับให้สนร.รับทราบพร้อมอนุมัติแล้วให้นักเรียนซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินกับบริษัทการบินไทยฯ ในประเทศญี่ปุ่นโดยซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว (One way 片道) ทั้งนี้นทร.ต้องสำรองเงินจ่ายออกก่อน ในการขอเบิกค่าใช้จ่ายนั้นต้องส่งเอกสาร ดังนี้

1. ใบคำร้องขอเบิกเงิน

2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่แปะลงในฟอร์มใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

3. ใบแสดงเส้นทางเที่ยวบิน Itinerary (旅程表)หรือ E-ticket

***เอกสารทั้งหมดต้องส่งมาที่สนร. ก่อนกลับประเทศไทย***

ติดต่อรับเงินที่กองคลัง สำนักงานก.พ. ประเทศไทย

ระวางขนส่งสิ่งของกลับไทย ก.พ.เหมาจ่าย 450.-ดอลล่าร์สหรัฐ  รับเงินที่เมืองไทย

    

กรณีนักเรียนจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินอื่นสามารถเบิกได้ 75% ของราคาตั๋วโดยสายของเครื่องบินการบินไทย เท่านั้น

หากซื้อตั๋วเครื่องบินราคาแพงกว่าราคาที่การบินไทยกำหนดให้เอเจนซี่ขายให้กับคนไทยท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในราคาส่วนต่างด้วยตนเอง

***กรุณาเก็บ Boarding Pass และนำไปยื่นเป็นหลักฐานการขึ้นเครื่องบินที่ กองคลัง สำนักงาน ก.พ. ***

                   กรณีนักเรียนกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวหรือพักการศึกษาชั่วคราวไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับ

หมายเลขโทรศัพท์บริษัทการบินไทย ในประเทศญี่ปุ่นและตัวแทนจำหน่ายของการบินไทย

 

   การบินไทย  : 03-3503-3311

   ตัวแทนจำหน่ายตั๋วการบินไทย Flex International : 03-5631-7351

                                                    Sankei Travel : 03-3562-1631

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4