การเบิกค่าใช้จ่ายเนื่องจากเลื่อนระดับศึกษา

ประมวลหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเนื่องจากเลื่อนระดับศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Screening/ Application Fee) เบิกจ่ายได้ 2 แห่งและนักเรียนทุนรัฐบาลอื่นๆที่ต้องสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบ Recommedation ผ่านกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นสามารถเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาได้ 2 แห่ง เช่นกัน

*เพิ่มเติมสถานศึกษา 2 แห่งดังกล่าวคือ ที่ๆได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาและสถาบันอันดับสองที่เลือกไว้

2. อนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลเบิกค่าสอบวัดระดับสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อ (EJU) ได้ 2 ครั้ง

*เพิ่มเติมครั้งแรกเพื่อวัตถุปรสงค์การแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นเอกสารจำเป็นประกอบการสมัครสถานศึกษา

3. อนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลเบิกค่าธรรมเนียมแรกเข้า(Admission Fee)ได้เพียง 1 แห่ง

4. อนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลเบิกค่าพาหนะและค่าที่พักกรณีที่จำเป็นต้องค้างคืนตามที่จ่ายจริงโดยประหยัดสำหรับการสมัครสอบ 2 แห่ง

*เพิ่มเติมวิธีเดินทางตามพื้นฐานการจ่ายจริงโดยเหมาะสมและประหยัด

     -เดินทางไป - กลับ โดยรถโดยสารประจำทางระหว่างเมืองและพักค้างแรม 1 คืน

    - เดินทางไป - กลับ โดยรถไฟชินกังเซนและไม่ค้างแรม

     - เดินทางไป - กลับโดยเครื่องบินเที่ยวบินภายในประเทศ และพักค้างแรม 1 คืน กรณีสถานศึกษาที่จะเข้าสอบอยู่ไกลเกินกว่าจะวางแผนเดินทางโดยรถไฟชินกังเซนหรือรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง ทั้งนี้ ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป

5. อนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลเบิกค่าใบรับรองแพทย์ตามที่จ่ายจริง และสถาบันศึกษาบังคับ

การเบิกจ่ายตามระเบียบต้องใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเป็นหลักฐานการจ่ายจริงทุกครั้ง  ยกเว้นกรณีจำเป็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับนทร. เช่นสถานศึกษาริบใบเสร็จรับเงินเนื่องจากเหตุผลสำคัญบางประการและนทร.จะต้องนำเอกสารเป็นทางการมาแสดงประกอบด้วย

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4