การปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อนักเรียนทุนรัฐบาลมีกำหนดจบการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทย หรือเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นโดยถาวร สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯขอความร่วมมือจากท่าน โปรดดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่นที่ท่านมีบัญชีก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ธนาคารที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนต่างชาติในท้องที่ 

อ่านเพิ่มเติม...

การเบิกค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

การเบิกค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Passport)

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3