การขออนุมัติกลับไปเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการขออนุมัติและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

หลักเกณฑ์สำหรับ นทร.ที่จะสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับไทย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯขอแจ้งหลักเกณฑ์สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาต่อตามโครงการที่ สกพ. กำหนด

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯขอแจ้งหลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในภาค/ปีการศึกษาหน้าเพื่อจะได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และใช้อ้างอิงในการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

หลักเกณฑ์การขออนุมัติไปร่วมสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการ

หลักเกณฑ์การขออนุมัติไปร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการของนักเรียนระดับปริญญาเอก

เพื่อให้การขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อใช้อ้างอิงในการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่าย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ยังไม่มีสังกัด

สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุน ก.พ. และทุนไทยพัฒน์ที่ยังไม่มีต้นสังกัดระบุว่าหลังจบการศึกษาให้ทำงานที่ใด

สามารถทำเรื่องขอฝึกงานยังหน่วยราชการไทยระหว่างปิดภาคการศึกษาได้

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4