งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนทุนอำเภอ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

SeminarAug8-1

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่ง รุ่นที่ 4 จำนวน 15 ราย ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเดือนมีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการเตรียมตัวกลับประเทศไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ กับหน่วยงานต่างๆของประเทศญี่ปุ่น อาทิ การยกเลิกสัญญาเช่าบ้าน การปิดบัญชีธนาคาร การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ตลอดจนเส้นทางการประกอบอาชีพ และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

 SemiAug8-2

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุน โดยได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2563 นี้ และได้พูดถึงการเข้ารับราชการว่าต้องทำอย่างไร และขอให้นักเรียนใช้เวลาที่เหลือในญี่ปุ่นให้มีค่า และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ สนร. 3 ราย ได้ให้ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมกลับประเทศไทย ในเรื่องระเบียบการเดินทางกลับของนักเรียนทุน การเบิกค่าใช้จ่ายเนื่องจากสำเร็จการศึกษา การยกเลิกสัญญาเช่าบ้านและสัญญาอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ นักเรียนยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วย โดยให้เล่าถึงหัวข้อวิจัยที่แต่ละคนทำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในอนาคตต่อไป

SemiAug8-3

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4