การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติในเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

และสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวปฏิบัติข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ Infographic ที่นี่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้ารับราชการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ job.ocsc.go.th

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4