สรุปงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ANN 7374

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่ง รุ่นที่ 3 จำนวน 116 รายและ รุ่นที่ 4 จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 117 ราย ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเดือนมีนาคม 2561 และ 2562 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการเตรียมตัวกลับประเทศไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ กับหน่วยงานต่างๆของประเทศญี่ปุ่น อาทิ การยกเลิกสัญญาเช่าบ้าน การปิดบัญชีธนาคาร การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ตลอดจนเส้นทางการประกอบอาชีพ และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. นางชุติมา หาญเผชิญ และคณะ ก.พ. รวมทั้ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ และคณะมาร่วมแสดงความยินดี และให้โอวาท รวมทั้งข้อคิดแนวทางในการกลับไปทำงานที่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

 133538

รองเลขาธิการ ก.พ. นางชุติมา หาญเผชิญ ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนทุน รวมทั้งได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักเรียนทุนในสถานการณ์โลกใหม่” โดยได้เล่าถึงนโยบายรัฐไทยแลนด์ 4.0 ว่ามีลักษณะอย่างไร แนวทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งอัตรากำลังคนที่ต้องการเพื่อมาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้นักเรียนทุนได้มองเห็นภาพหลังจบการศึกษา และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของนักเรียนทุนรัฐบาลในการกลับไปเป็นพลังในการช่วยกันพัฒนาประเทศไทย

S  18260064

 

หลังจากนั้น รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนที่กำลังจะจบการศึกษา ได้กล่าวถึงที่มาและโอกาสของการได้รับทุน และผลักดันให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญในการได้มีโอกาสเป็นนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และได้มาศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของตนเองและหวังว่าจะได้นำความรู้ไปพัฒนาชุมชน หรือสังคมของตนต่อไป เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงประโยชน์ของโครงการทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

S  18260070

เจ้าหน้าที่ ก.พ. 2 ราย ได้แก่ นางสาวพรพิศ สมวงษ์ และนายอำนวยโชค โฆษิตพานิชยกุล ได้มาให้ความรู้เรื่องการกลับไปรายงานตัวที่ประเทศไทย และพูดถึงการรับราชการ แนะนำประเภทกระทรวง สวัสดิการ ลักษณะการทำงานให้แก่นักเรียน รวมทั้งแนะนำเวปไซต์ของทาง ก.พ. ที่ให้ข้อมูลการรับสมัครสอบเข้ารับราชการด้วย

133525

 

ลังจากนั้น ตัวแทนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกุหลาบ ระบาเลิศ และนายพลรัตน์  เขียวคำปัน ได้ออกมาเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนทุน และขอบคุณทุนการศึกษาที่ได้ให้โอกาสในการมาเรียน และการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

ANN 7358

 

ในช่วงบ่าย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุน โดยได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2561 นี้ และขอให้นักเรียนระวังสุขภาพและดูแลตัวเองให้ดีก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

133518

 

 หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย ได้ให้ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมกลับประเทศไทย ในเรื่องระเบียบการเดินทางกลับของนักเรียนทุน การเบิกค่าใช้จ่ายเนื่องจากจบการศึกษา การยกเลิกสัญญาเช่าบ้านและสัญญาอื่นๆ เป็นต้น

ANN 7378

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4