กิจกรรมฝึกการอ่าน การแปลและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้รักการอ่าน และการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สนร. จึงจัดกิจกรรมฝึกการอ่าน การแปลและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่ศึกษาในระดับโรงเรียนภาษาระดับเบื้องต้นได้ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาของตนพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรม ความคิด และสังคมญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4