เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเดินทาง

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเดินทาง

1. Orientation Material

   1.1 หลักเกณฑ์การศึกษา ข้อปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล สำหรับผู้รับทุนก่อนปี 2565 (นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 ฯลฯ)

   1.2 หลักเกณฑ์การศึกษา ข้อปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2565 เป็นต้นไป

2. Example of Embarking Card (Immigration)

3. Shindo (ระดับความแรง) และสภาพระดับความสั่นสะเทือน

4. 10 Ways to prepare for an Earthquake 8 & 10 Tips for Earthquake Safety

5. Evacuation Bag

6. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวและ การใช้งานระบบ 171

7. การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น ๆ และการใช้ระบบ Disaster Message Board

8. วิธีการ Post และ Read ของ Disaster Message Board

9. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3