แบบฟอร์มสำหรับ นทร. ทุน ก.พ.ไทยพัฒน์ ก.วิทย์ฯ สกอ.

 แบบรายงานผลการศึกษา

แบบฟอร์มขอสมัครเข้าฝึกงานในส่วนราชการระหว่างปิดเทอม

แบบฟอร์มขอกลับไทยชั่วคราว

แบบคำขออนุมัติ/แจ้งเรื่องต่างๆ ที่ไม่มีแบบเป็นการเฉพาะ

แบบฟอร์มขอกลับไทยหลังจบการศึกษา

 

 

หนังสือแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

แผนการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

แบบคำขออนุมัติศึกษาต่อตามโครงการที่ สกพ. กำหนด

แบบคำขออนุมัติกลับไปเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย

คำร้องขอลาศึกษาต่อ

คำขอขยายระยะเวลาศึกษาย้อนหลัง

แบบคำร้องขออนุมัติเดินทางไปร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการ

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4