ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ทิพย์รำไพ นทร. ทุน ก.พ. ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการตีพิมพ์บทความวิชาการเกี่ยวกับการแข่งขัน iGEM

Thiprampai

สนร.ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ (แวน) นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนก.พ. ทุนสำหรับผู้ชนะการประกวด ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท ปีที่ 2 Graduate School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology ในสาขาวิชา Bioinformation and Medical Science

น้องแวนได้มีโอการเข้าร่วมงานประกวดต่างๆมากมาย ในการคุยครั้งนี้ สนร.จึงให้น้องแวนเล่าถึงการแข่งขัน iGEM เมื่อปี 2010 รวมทั้งชีวิตในการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นคะ

 

 

 

ประวัติย่อ

 

น.ส.ทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสอบชิงทุนรัฐบาล ทุนก.พ. ทุนสำหรับผู้ชนะการประกวด ได้มาศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระดับ ป.ตรี – ป.โท

 

ต.ค. 2549 – มี.ค. 2551             เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นและเข้าศึกษา ณ สถาบันสอนภาษา JASSO

 

เม.ย. 2551 –มี.ค. 2555             ศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา BioengineeringSchool of Bioscience and

 

                                                        Biotechnology, Tokyo Institute of Technology

 

เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน                 ศึกษาระดับปริญญาโท ณ Graduate School of Bioscience and Biotechnology,

 

Tokyo Institute of Technology

 

Q1. รบกวนเล่าถึงรางวัลที่ได้รับว่ามาจากการแข่งขันอะไร

 

แวน : รางวัลที่แวนได้รับคือรางวัลเหรียญทองและรางวัลประจำสาขา The Best Information Processing Project  จากการแข่งขัน  Internationally Genetically Engineered Machines (iGEM) competition ที่ Massachusetts Institute of Technology เมื่อปี 2010ค่ะซึ่งในปีนั้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับรางวัลรางวัลประจำสาขาค่ะ คาดว่าแวนน่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลจากการแข่งขันนี้ค่ะ ส่วนปีนี้ (2013) แวนได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นตัวแทนของนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันiGEMตั้งแต่ปี 2009-2012 ตีพิมพ์บทความวิชาการเกี่ยวกับการแข่งขันค่ะ

 

iGEM web site:http://www.igem.org\

 

Publication:

 

                   Thiprampai Thamamongood, Cultivation of Synthetic Biology with the iGEM competition, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol.17 No.2,2013

 

                   iGEM เป็นเวทีการแข่งขันระดับโลกของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาสังเคราะห์หรือ Synthetic Biology  การแข่งขันนี้จัดขึ้นที่  Massachusetts Institute of Technology ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคมของทุกๆปีค่ะ Synthetic Biology เป็นศาสตร์ใหม่ที่บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและวิศวกรรมมาประกอบกันเพื่อการออกแบบระบบและวิศวกรรมสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชิ้นส่วนพื้นฐาน(DNA) ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่เดิมหรือสังเคราะห์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ พูดง่ายๆคือ การสร้างเครื่องจักรใหม่ โดยเครื่องจักรนี้ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนพื้นฐานที่ทำงานต่างๆกัน ในที่นี่ชิ้นส่วนพื้นฐานในสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์นี้คือ โปรตีนซึ่งถอดรหัสมาจาก DNA เพราะฉะนั้นหากเราต้องการสร้างหรือดัดแปลงเครื่องจักรสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ เราจะต้องนำชิ้นส่วนDNA มาตัดต่อดัดแปลงและประกอบกันเพื่อให้ได้โปรตีนต่างๆที่สามารถทำงานในระบบใหม่ภายในเครื่องจักรสิ่งมีชีวีตที่เราต้องการ ก่อนที่จะลงมือสร้างเครื่องจักรเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์จำลองระบบขึ้นมา เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ (feasibility)ของเครื่องจักร สิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ใหม่นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การนำไปใช้เพื่อการทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกาย การส่งยาในร่างกาย การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การสร้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถตรวจมลพิษสิ่งแวดล้อมหรืออุปกรณ์ตรวจจับเชื้อโรค สิ่งมีชีวิตที่สามารถบำบัดมลพิษ ฯลฯ ชิ้นส่วน DNA ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ของผู้เข้าการแข่งขันจะถูกลงทะเบียนและจดบันทึกรายละเอียดไว้ในห้องสมุดออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันในปีถัดๆไป รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นมาตรฐานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับปีที่แวนเข้าร่วมการแข่งขัน มีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันว่า 122 ทีมจากประเทศทั่วโลก โปรเจคของทีม คือ การสร้างแบคทีเรียสองชนิดใหม่ที่สามารถควบคุมประชากรของกันและกันได้ เช่น หากมีประชากรของแบคทีเรียชนิดใดลดลง แบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งจะส่งสัญญาณกระตุ้นกระเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดที่ลดลงให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล ในทางกลับกันหากแบคทีเรียชนิดหนึ่งเพิ่มมากเกินภาวะสมดุล แบคทีเรียอีกชนิดก็จะส่งสัญญาณให้ชนิดที่เพิ่มมากเกินลดการเจริญเติบโต ระบบการควบคุมประชากรแบคทีเรียให้อยู่ในภาวะสมดุลนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แบคทีเรียสองชนิดภายใต้ภาวะสมดุลในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณผลผลิต

 

Q2.ได้แง่คิดอะไรเกี่ยวกับเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

 

แวน :      การได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการความรู้สาขาเดิมที่มีอยู่มาประกอบกันเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ(Emerging Technology) โดยเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การริเริ่มโปรเจคสำหรับการสร้างเครื่องจักรสิ่งมีชิวิตใหม่นี้เปิดโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกการคิดนอกกรอบและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ หลังจากที่รวบรวมความคิดริเริ่มเกี่ยวกับโปรเจคได้แล้ว เรายังมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องแลบของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและสอนขั้นตอนการทำแลบต่างๆตั้งแต่ปี 3ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้ชีวิตในห้องแลบก่อนที่เราจะเลือกเข้าห้องแลบในชั้นปีที่ 4 การได้สัมผัสชีวิตการวิจัยก่อนเพื่อนๆคนอื่นทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตงานวิจัยในปีถัดไปได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แล้วยังทำให้เราได้รู้จักตัวเองว่าเราชอบและรักที่จะทำงานวิจัยในสาขาที่เราเรียนหรือไม่

 

ก่อนที่เราจะไปร่วมการแข่งขันทีMIT กิจกรรมที่เราต้องทำเพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามแข่งขัน คือ การเขียน Project wiki ลงบทเว็บไซต์ การเตรียมการนำเสนอโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกกฤษ กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เราได้เรียนรู้และได้ฝึกฝนการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และการสื่อสารในเวทีนานาชาติ ซึ่งนับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเป็นนักวิจัยในอนาคต เมื่อเราได้เข้าร่วมการแข่งขันจริงๆที่ MIT ทำให้เราได้พบกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกับเรา ได้เห็นแนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการนำเอา Synthetic Biology มาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆกัน อีกทั้งยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย

 

     นอกจากที่เราจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการแล้ว เรายังได้ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและการทำงานกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ แวนมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น 9 คนและชาวอิหร่าน 1 คนค่ะ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่เราทำโปรเจค เราจะต้องเข้าร่วมการประชุมและการอภิปรายทุกๆสัปดาห์ กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เรารู้จักการรับฟังและการแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมiGEMเป็นกิจกรรมพิเศษที่แยกออกมาจากชั้นเรียนปกติ เราจึงต้องแบ่งเวลาทั้งก่อนและหลังเลิกเรียนเพื่อการทำกิจกรรมค่ะ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องรู้จักการบริหารเวลาเพื่อที่จะได้เต็มที่กับทั้งการเรียนและiGEMค่ะ ตลอด 6 เดือนเราเต็มที่กับงานจริงๆ ทุกคนในทีมทำงานกันตั้งแต่เช้าจนรถไฟเที่ยวสุดท้ายค่ะ ด้วยเหตุนี้เองท้ายที่สุดแล้วทำให้เราได้มิตรภาพอันล้ำค่าจากการใช้เวลากับการทำกิจกรรมกลุ่ม ถึงแม้จะผ่านมาเกือบๆสามปีแล้ว ทุกวันนี้สมาชิก iGEM2010 ก็ยังมีการชวนกันแนะแนวรุ่นน้อง iGEM ยังพบปะสังสรรค์และพูดคุยทั้งเกี่ยวกับงานวิจัยของแต่ละคนและเรื่องทั่วไปกันอยู่เป็นประจำค่ะ

 

Q3.   เหตุใดถึงเลือกเรียนสาขานี้

 

แวน : จริงๆแล้วแวนไม่ได้เรียนสาขา Synthetic Biology ค่ะที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับศาสตร์ใหม่นี้เพราะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆและก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาตัวเองค่ะ สาขาที่แวนเรียนอยู่ตอนนี้คือ Molecular Medical Engineering แวนทำวิจัยเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาค่ะ โดยการค้นหาเป้าหมายของยาและ downstream pathway ที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของยา งานวิจัยนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยจากการได้รับยา อีกทั้งยังสามารถนำประยุกต์ในการพัฒนาออกแบบและปรับปรุงยาให้ดียิ่งขึ้น ถ้าถามว่าทำไมถึงสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และชีววิทยา แวนคิดว่าความน่าหลงใหลของวิทยาศาสตร์คือ ความท้าทายที่จะค้นหาความจริงเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยกระบวนการคิดที่เป็นระบบค่ะ ส่วนเสน่ห์ของชีววิทยาอยู่ที่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆนั้นคือ ตัวเราหรือไม่ก็อยู่ใกล้เรามากๆค่ะ ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นความมหัศจรรย์และยังมีปริศนามากมายให้ค้นหาค่ะ ยกตัวอย่างเช่น สารพันธุกรรม DNA ที่ประกอบจากหน่วยย่อยเพียง 4 หน่วยคือ ATCG นั้นสามารถสร้างเราขึ้นมาได้ จาก DNAมาเป็นตัวเรานั้นยังมีความลึกลับมากมายให้ค้นหา แต่แค่รู้ความจริงและอธิบายได้ก็ยังไม่พอนะคะ สิ่งที่สนุกและน่าตื่นเต้นที่สุดคือ การได้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่ไม่มีเขียนในตำรามาก่อน และการนำเอาองค์ความรู้ใหม่นี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ

 

Q4.   เวลาว่างชอบทำอะไร

 

แวน : เวลาว่างชอบเล่นกีฬาค่ะ โดยเฉพาะปิงปองกับเทนนิสค่ะ แล้วก็เล่นดนตรี (เปียโนและกีตาร์) กับดูหนังค่ะ บางครั้งช่วงที่รอปฏิกิริยาหลายๆชั่วโมงระหว่างการทำแลบ แวนก็จะหาเวลาไปผ่อนคลายโดยการไปเล่นกีฬากับเพื่อนๆค่ะ ส่วนวันหยุดยาวก็จะชอบทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆค่ะ เช่น ดำน้ำ ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ ไปเรียนกอล์ฟ เรียนปิงปอง backpack ลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำ หรือสิ่งที่เราคิดว่าทำได้ในญี่ปุ่นและทำได้แค่ในช่วงวัยของเราค่ะ

 

Q5.   สิ่งที่ได้เรียนมาอยากนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างไร

 

แวน : แวนคิดว่า Synthetic Biology สามารถนำไปประยุกต์เพื่อการวิจัยของประเทศได้ในทุกสาขาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศ และการวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์วิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะ ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้ในการเกษตรโดยการสร้างแบคทีเรียชนิดใหม่ที่สามารถตรวจจับโรคข้าวได้ เพียงแค่นำชิ้นส่วนของข้าวไปผสมกับแบคทีเรีย ถ้าข้าวเป็นโรคแบคทีเรียจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียว การตรวจจับวิธิใหม่นี้ทำได้รวดเร็วและต้นทุนต่ำ เพราะเกษตรกรสามารถเพิ่มแบคทีเรียที่ใช้ตรวจสอบเองได้ ส่วน Molecular Medical Engineering หลักๆคือ การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต แนวคิดนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งการเข้าใจการออกฤทธิ์ของยาที่ใช้ในปัจจุบันหรือสมุนไพรไทย งานวิจัยเหล่านี้นอกจากจะไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและผลข้างเคียงของยาแล้ว เรายังสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเขตร้อน อีกทั้งเราอาจจะค้นพบ biomarker ตัวชี้วัดโรคชนิดใหม่ได้

 

ถ้าถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากรของประเทศ แวนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งจะมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้เยาวชนจากมหาวิทยาลัยในประเทศของเราเข้าร่วมการแข่งขันiGEMค่ะ แวนคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะ เวทีการแข่งขันiGEMนั้นแตกต่างไปจากแข่งขันโอลิมปิควิชาการซึ่งเป็นการสอบวัดความความสามารถในการเรียนรู้ แต่ iGEM เป็นการแข่งขั้นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้จากทั้งในและนอกห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆค่ะ ประสบการณ์ที่ได้ไม่ใช่แค่เส้นชัยที่เราทำโปรเจคสำเร็จหรือรางวัลที่ได้มา แต่สิ่งที่มีค่ากว่านั้นคือ ประสบการณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทำโปรเจคจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันค่ะ ส่วนรางวัลเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จที่ได้มา

 

Q6.   เคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

 

แวน : ถ้าเป็นวิชาทางสายวิทย์คิดว่าเราควรทำความเข้าใจกับเรื่องที่เรียนมากกว่าท่องจำค่ะ ตั้งคำถามระหว่างเรียนและคิดต่อว่าสิ่งที่เรียนมาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ถ้าเป็นงานวิจัยโดยเฉพาะชีววิทยา หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ยอมรับว่าเราต้องเต็มที่ทุ่มเทและให้เวลากับงานมากๆ ที่แลบของแวนคนส่วนใหญ่มาทำงานแต่เช้าแล้วก็กลับรถไฟเที่ยวสุดท้ายค่ะ อาจารย์ที่ปรึกษาแลบของแวนบอกเสมอว่าเราต้องไม่เชื่อในสิ่งที่ตำราเขียนทั้งหมดค่ะ ตำราเป็นเครื่องช่วยนำทางในการทำงานวิจัยของเราค่ะ การที่เราจะสนุกกับการเรียนและงานวิจัยคือ การคิดด้วยตัวเองและค้นพบสิ่งต่างๆด้วยตัวเองค่ะ แล้วก็ต้องรู้ให้รอบด้านค่ะ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราสนใจอย่างเดียว จริงๆแล้วแวนคิดว่าแต่ละสาขามีความเชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้นเราควรจะมองทุกอย่างเชื่อมโยงกันค่ะ เช่น การเรียนภาษาเชื่อมโยงกับการเรียนดนตรี ใครที่มี perfect pitch ก็จะสามารถพูดเลียนเสียงและสำเนียงให้เหมือนเจ้าของภาษาได้ดีและเร็วกว่าคนอื่นค่ะ เล่นกีฬาจะเล่นให้เก่งก็ต้องเข้าใจพื้นฐาน ลองปฏิบัติ คิดหาข้อพกพร่อง และค่อยๆปรับค่อยเปลี่ยนจนว่าจะทำได้ดี ทำแลบทำงานวิจัยก็เหมือนกันค่ะ เราต้องคิดว่าอะไรคือปัญหาแล้วค่อยๆแก้ไปทีละขั้น ต้องไม่ยอมแพ้ค่ะ และทำจนสุดความสามารถ แวนคิดว่าการประเมินความสำเร็จทางการเรียนนั้นต้องไม่วัดกันแค่ที่ความสามารถในการเรียนรู้(คะแนนสอบ)เท่านั้นค่ะ แต่แวนคิดว่าควรจะประเมินจากความสามารถในการนำไปใช้ด้วยค่ะ เรียนได้ คิดเป็น และทำเป็น น่าจะเป็นมาตรฐานสำหรับการศึกษาในอนาคตค่ะ นอกจากนั้นแล้วความสามารถในการสื่อสารก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับบุคคลากรค่ะ

 

Q7.   ได้อะไรจากการมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

 

แวน : อยากจะบอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากๆช่วงหนึ่งของชีวิตค่ะ อย่างแรกเลยก็คือ การปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง แวนสัมผัสได้ว่าคนญี่ปุนมีลักษณะเด่นคือ มีความขยันอดทน มีความพยายาม มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ มีระเบียบวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานวิจัยมีลักษณะเด่นของคือ เน้นเกี่ยวกับระบบการคิด ความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่จะพยายามค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนใคร สิ่งที่แวนประทับใจคือ วันแรกที่เข้ามหาวิทยาลัยค่ะ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยกล่าวปฐมนิเทศว่าเราจะต้องตั้งเป้าว่าเราจะทำอะไรที่เป็นอย่างแรกของโลก (世界で初めてse-kai-de-ha-ji-me-te ) แวนรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่และก็คิดว่าคนญี่ปุ่นทำได้จริงๆ มองไปรอบๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆ คือ ชินคังเซน ระบบการคมนาคมขนส่งที่ตรงเวลาที่สุดในโลก เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ไม่แพ้ประเทศตะวันตก ฯลฯ เทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นจากประเทศที่ค่อนข้างจะไม่เปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติและภาษาต่างประเทศ เพราะฉะนั้นความคิดริเริ่ม(originality)เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศมากๆค่ะ นอกจากนี้แล้วการมีความฝัน มีแรงบันดาลใจก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะ อีกแนวคิดหนึ่งที่แวนประทับใจสำหรับการมาเรียนที่ญี่ปุ่นคือคำสอนของอาจารย์ Hiroshi Handa อาจารย์ที่ปรึกษาแลบของแวนค่ะ อาจารย์บอกเสมอว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องไม่ลืมความรู้สึกวันแรกที่เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นๆค่ะ คำญี่ปุ่นสั้นๆที่ลึกซึ้งและบรรยาคำสอนนั้นได้ทั้งหมดคือคำว่า 初心(sho-shin) = beginning, = heart ค่ะ วันใดที่เหนื่อยและท้อแท้ให้มองย้อนกลับมานึกถึงคำๆนี้ค่ะ นอกจากนี้แล้วเราต้องสนุกกับทุกๆวันค่ะ รวมๆแล้วแวนสัมผัสได้ว่าประเทศญี่ปุ่นพัฒนาได้นั้นเพราะมีต้นทุนคือบุคลากรของประเทศเป็นกำลังสำคัญค่ะ

 

Q8.   ข้อแนะนำให้กับคนที่อยากเรียนมาเรียนสาขานี้ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

แวน : เป็นโอกาสที่ดีค่ะ เพราะนอกจากประเทศญี่ปุ่นจะมีความศักยภาพทางด้านบุคลกรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสาขานี้แล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังมีงบประมาณสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยเยอะมาก ทำให้การวิจัยและการทำโครงการต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่น และหากเป็นคนที่รักในการทำงานวิจัยก็แนะนำให้มาเรียนที่นี่นะค่ะ เพราะเราทำแลบได้24 ชั่วโมงเลยค่ะ ถ้าจะให้ดีกว่านี้แนะนำให้ได้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษด้วยค่ะ การได้ภาษาญี่ปุ่นทำให้เราเข้าร่วมการสัมมนา การอภิปรายและสื่อสารกับคนในแลบได้ เท่าที่สังเกตนักเรียนที่มาในระดับปริญญาโทค่อนข้างจะมีปัญหากับสื่อสารในแลบค่ะ ส่วนการได้ภาษาอังกฤษจะเปิดโอกาสให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมในเวทีนานาชาติได้มากกว่าคนญี่ปุ่นค่ะ

 

สนร. ขอขอบคุณน้องแวนที่ช่วยเล่าประสบการณ์การแข่งขัน พร้อมคำแนะนำในการเรียนในศาสตร์นี้ อีกไม่ช้าน้องแวนก็จะกลับไปรับราชการที่เมืองไทย สนร. หวังว่าน้องแวนจะได้รับราชการในหน่วยงานที่ตนหวังไว้ และพัฒนาประเทศไทยให้สู้กับประเทศอื่นๆให้ได้น่ะค่ะ

 

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4