ความแตกต่างระหว่างร.ร.สอนภาษาโดยตรงและร.ร.สอนภาษาในมหาวิทยาลัย

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยตรงและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยที่มีคณะสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์ของสถาบันสอนภาษาทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน

โรงเรียนสอนภาษาจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนภาษาให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในชั้นระดับที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ผู้เรียนแจ้งไว้กับทางสถาบันโดยมีการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง

รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองhttp://www.nisshinkyo.org/

แต่การสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีการจัดไว้ให้สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นเป็นการสอนเพิ่มเติม ผู้เรียนมักเป็นนักเรียนที่ต้องการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนั้นหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนั้นแล้วการเรียนการสอนมักเน้นวิธีการเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น การเขียนรายงานการฟังในชั้นเรียน เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนในมหาวิทยาลัย

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีคอร์สสอนภาษาญี่ปุ่นhttp://www.shidai-rengoukai.jp/s_courses/english.html

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่น่าเข้าเรียนนักเรียนสามารถหาข้อมูลโรงเรียนภาษาได้ที่www.nisshinkyo.org (เป็นเวปไซด์ของ The Association for the Promotion of Japanese Language Education)โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์หลักๆดังต่อไปนี้

1. วันก่อตั้งโรงเรียน/ Starting date of Japanese Language Education (ระยะเวลาที่ดำเนินการมานานแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับ)

     2. จำนวนครู จำนวนนักเรียน (โรงเรียนที่มีครูนักเรียนมาก อาจแสดงถึงความมั่นคง เป็นที่ยอมรับ)

     3. จำนวนนักเรียนจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรคันจิ (โรงเรียนที่มีนักเรียนจากประเทศจีน ไต้หวัน และเกาหลีมากจะมีวิธีการสอนภาษาสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานอักษรคันจิซึ่งอาจไม่เหมาะกับนักเรียนไทย)

     4. รูปแบบการก่อตั้ง /Type of Establisher กรณีที่เป็นนิติบุคคลด้านการศึกษา (school juridical persons)แสดงว่าเป็นโรงเรียนเน้นทางวิชาการ ส่วนกรณีบริษัท (corporation) จะเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหากบริษัทมีปัญหาทางธุรกิจก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเลิกกิจการได้

     รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯเคยส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไปเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีดังนี้

ชื่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนครึ่งวัน

     1. Aoyama School of Japanese โทรศัพท์ : 03-3465-9577

     2. JET Academy (ชื่อภาษาญี่ปุ่น JET Nihongo Gakko) โทรศัพท์ : 03-3916-2101

     3. The Tokyo School of Japanese Language (แต่นิยมเรียกว่า  Naganuma School) โทรศัพท์ : 03-3463-7261

     4. Sendagaya Japanese School (ชื่อภาษาญี่ปุ่น Sendagaya Nihongo Gakko) โทรศัพท์ : 03-3987-7001

     5. Shinjuku Japanese Language Institute (ชื่อภาษาญี่ปุ่น Shinjuku Nihongo Gakko) โทรศัพท์ : 03-5273-0044

ชื่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนเต็มวัน

     1. Asian Students Cultural Association Japanese Language Institute (นิยมเรียกว่า ABK) โทรศัพท์ :03-3946-2171

     2. Japan Student Services Organization Tokyo Japanese Language Education Center (เรียกสั้นๆว่า JASSO)           

         โทรศัพท์ :03-3371-7268

     อนึ่ง เมื่อเข้าศึกษาแล้วการเปลี่ยนโรงเรียนสอนภาษาฯกลางคัน เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก จึงขอให้ท่านศึกษาลักษณะและเงื่อนไขของโรงเรียนสอนภาษาฯอย่างรอบคอบด้วยตัวท่านเอง

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3