การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT)

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นการสอบภายในประเทศญี่ปุ่นจัดโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(JEES)โดยจัดสอบในหลายจังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนนอกประเทศญี่ปุ่นนั้น มูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ และตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไปจะเริ่มจัดสอบในรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนจาก 4 ระดับมาเป็น 5 ระดับ และจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม

 

**สถานศึกษาบางแห่งรับสมัครนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นแทนผลสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)**

การสอบรูปแบบใหม่

เป็นการวัดความสามารถทางทักษะแต่ละด้านและความสามารถด้านการสื่อสารการสอบนี้จะวัดความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนในสถานการณ์จริง

ระดับการสอบ

เนื่องจากมีผู้กล่าวว่า ความยากของข้อสอบระดับ 3 และระดับ 2 ต่างกันมาก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอบจึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากปัจจุบันที่มี 4 ระดับ เป็น 5 ระดับ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน จึงกำหนดวิธีการเรียกระดับการสอบในรูปแบบใหม่นี้ คือ N1-N2-N3-N4-N5 โดนเพิ่มตัวอักษร Nไว้ข้างหน้า ซึ่งมาจากคำว่า Nihongo (ภาษาญี่ปุ่น) และ New (ใหม่)

N1 ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 1 ในปัจจุบันแต่ยากกว่าเล็กน้อย

N2 ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 2 ในปัจจุบัน

N3 ระดับที่อยู่ระหว่างระดับ 2 และ 3 ในปัจจุบัน

N4 ระดับที่ใกล้เคียงระดับ 3 ในปัจจุบัน

N5 ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 4 ในปัจจุบัน

วิชาที่สอบ

แบ่งออกเป็น 2 วิชา คิอ

読む試験 (よむしけん)เป็นการสอบ 文字 (もじ)・語彙 (ごい)" และ  "文法 (ぶんぽう)・読解 (どっかい)"

聞く試験 (きくしけん) เป็นการสอบ 聴解(ちょうかい)ในการสอบปัจจุบัน

ระดับ

ข้อสอบ

เวลา

(นาที)

คะแนน

เนื้อหา

 N1

คำศัพท์และไวยกรณ์

 110

 60

 (การอ่าน)อ่านบทความบทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง

ต่างๆในวงกว้าง หรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะมีความซับซ้อน มีความเป็น

นามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้ 

 

การอ่าน

 

 60

อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับ

เนื้อเรื่องและรายละเอียดของสื่งที่ต้องการสื่อในสำนวน

 

การฟัง

 60

60 

 (การฟัง) ฟังบทสนทนา ข่าวการบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ

โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง

เนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียด

และจับประเด็นได้

 

รวม

 170

 180

 

 N2

คำศัพท์และไวยกรณ์

 105

 60

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้และ

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง

 

การอ่าน

 

 60

 (การอ่าน) อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์

หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆในวงกว้างหรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ

และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้

 

  การฟัง

50 

 60

 (การฟัง) ฟังบทสนทนา ข่าวที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้

ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติแล้วสามารถเข้าใจลำดับ

เนื้อเรื่อง เนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลและนับประเด็นได้

 

  รวม

 155

 180

 

N3

คำศัพท์

 30

 60

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง

 

การอ่านและไวยกรณ์

 70

 60

(การอ่าน)อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแล้ว

สามารถเข้าใจได้

-สามารถจับใจความคร่าวๆของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าวเป็นต้น

- หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่งจะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความ

ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้

 

การฟัง

 40

 60

(การฟัง) ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูด

ใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติแล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธฺของบุคคลได้

 

รวม

 140

 180

 

 N4

คำศัพท์

 30

 120

สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

 

การอ่านและไวยกรณ์

 60

   
 

การฟัง

 35

 60

 
 

รวม

 125

 180

 

N5

คำศัพท์

 25

 120

สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

 

การอ่านและไวยกรณ์

 50

   
 

การฟัง

 30

 60

 
 

รวม

 105

 180

 

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

-เพิ่มข้อสอบในส่วนของการฟังมากขึ้น เป็น 1 ใน 3 ชองช้อสอบทั้งหมด (จากเดิมคือ 1 ใน 4)

- จะต้องสอบผ่านทุกส่วนจึงจะถือว่าสอบผ่านแม้ว่าได้คะแนนรวมทุกส่วนถึงเกณฑ์แต่มีส่วนใดส่วนหนึ่งได้คะแนนไม่ถึงก็ถือว่าไม่ผ่าน

- การสอบในรูปแบบใหม่จะไม่มีการนำข้อสอบมาเผยแพร่ดังที่เคยปฏิบัติมาเพื่อเป็นการรักษาระดับมาตรฐานการทดสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ได้ที่นี่

การสมัครสอบในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยสมัครได้ที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯประมาณช่วงเดือนเมษายน (รอบแรก) และสิงหาคม (รอบสอง)ของทุกปีที่นี่ 

 

สำหรับประเทศญี่ปุ่น ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่  (ภาษาญี่ปุ่น)  และรายละเอียดภาษาอังกฤษได้ที่นี่

 

 

 

                                            

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3