ระบบการควบคุมของชาวต่างชาติระบบใหม่

ระบบการควบคุมการพำนักของชาวต่างชาติระบบใหม่นี้จะนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2555 นี้

ขอให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นศึกษาทำความเข้าใจในระบบดังกล่าวได้ที่นี่ภาษาไทย  ภาษาญี่ปุ่นโดย สนร. ขอสรุปย่อๆดังต่อไปนี้

1. มีการออกบัตร Residence Card ขึ้นมาใช้แทน Alien Card ที่จะถูกยกเลิก

2. ในการออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และยังมีวีซ่าอยู่ ไม่ต้องทำ Re-entry

สำหรับผู้ที่ถึอบัตร Alien Card ณ ตอนนี้สามารถใช้แทนเสมือนเป็นบัตร Residence Card ได้ในระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งหมดอายุวีซ่า จึงไม่จำเป็นต้องรีบไปดำเนินการเปลี่ยนเป็น Residence Card ทันที

เมื่อวีซ่าหมดอายุลง และต้องไปต่อวีซ่าใหม่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการออก Residence Card ให้

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3