การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือใคร

   1. มีสัญชาติไทย หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

   2. เป็นผู้มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

   3. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

   4. มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

2. วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ท่านสามารถขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯได้โดยวิธีใดก็ได้ ดังนี้

   1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ สำนักทะเบียนอำเภอ/ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือ

   2. ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอใช้สิทธิ จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือดาวน์โหลดแบบคำร้องจาก www.consular.go.thและกรอกข้อมูลจัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ โดยการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือ ส่งทางโทรสาร หรือ ทำหนังสือมอบหมาย ให้บุคคลใดดำเนินการแทน ทั้งนี้ขอให้แนบสำเนาหลักฐานประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 3

3. การใช้สิทธิเลือกตั้ง

ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งต้องมี เอกสารหรือสำเนาเอกสารหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ แสดงในวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

   1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

   2. หนังสือเดินทาง หรือ

   3. บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกให้โดยทางราชการไทย รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรอิสระของไทย

หมายเหตุ : ขอให้ท่านระบุที่อยู่ของท่านในต่างประเทศให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ จะสามารถติดต่อท่านได้ โดยเฉพาะหากมีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ จะได้แน่ใจว่าท่านจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมทั้งบัตรเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ จะจัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์

หากมีข้อสงสัย โปรดโทรศัพท์สอบถาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่หมายเลข 03-5789-2433

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3