การดำเนินเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับ น.ร.ทุนส่วนตัว

สำหรับนักเรียนที่ออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวและไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ก.พ. นั้น กฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2498 และคำสั่งกองทัพบก ที่ 1173/2528 ข้อ 4.2.2 กำหนดให้นักเรียนผู้ประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร เพื่อดำเนินการสอบสวน ซึ่งจะต้องปรากฎสาระสำคัญและหลักฐานดังนี้

1. ผู้ขอรับการผ่อนผันไปศึกษาวิชาอะไร ณ สำนักศึกษาประเทศใด

2.วิชาที่ไปศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (มีหลักฐานของสำนักศึกษาแสดงประกอบ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยกำกับ และลงชื่อ ตำแหน่ง ผู้แปลด้วย)

3. ประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกี่ปี

4. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ถ้ามี

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6.หนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล ซึ่งรับรองว่านักเรียนผู้นั้นกำลังศึกษาวิชาอะไร อยู่ที่สำนักใด

*************************************************************************************

การรับรองขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

สามารถขอเอกสารรับรองเพื่อนำไปใช้ประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

การรับรองขอผ่อนการตรวจเลือกทหาร (ค่าธรรมเนียม 2,000.- เยน) หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ มีดังต่อไปนี้

1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด

(ขอรับได้ที่สถานทูต หรือดาวน์โหลดที่นี่ )

2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. หนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ต้องระบุชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และระยะเวลาศึกษา) พร้อมฉบับแปลภาษาไทย 1 ฉบับ

(ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ) (ค่าธรรมเนียมตราประทับในเอกสารแปล 2,000.- เยน)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเรื่องการขอเอกสารดังกล่าวสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่

แผนกรับรองเอกสาร ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

เวลา 15.00 17.30 (วันจันทร์ วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)

เบอร์โทรศัพท์ 03-5789-2449

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

เวลา 9.30 12.30, 13.30 17.30  (วันจันทร์ วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)

เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226, 06-6262-9227

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3