การเข้าสถานพยาบาลกรณีเจ็บป่วยกะทันหันในตอนกลางคืนและวันหยุด

ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกะทันหันในเวลากลางคืน หรือในวันหยุด

และต้องการรถพยาบาลให้โทรไปที่หมายเลข119ซึ่งสามารถโทรได้จากโทรศัพท์ทั่วไป เมื่อโทรไปหมายเลข 119 จะต่อไปที่สถานีดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่จะถามว่า "ไฟไหม้" หรือ "รถพยาบาล"ให้ตอบไปว่า "รถพยาบาล" (救急車 Kyukyusya)จากนั้นให้แจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้รถไปรับและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นว่า ใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร สุดท้ายอย่าลืมบอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

เนื่องจากการสาธารณสุขของญี่ปุ่นมีการวางระบบให้การรักษาพยาบาลในช่วงกลางคืนหรือวันหยุดกรณีฉุกเฉินแตกต่างจากไทย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาระบบดังกล่าวให้เข้าใจเพื่อเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าเมื่อเราป่วยกะทันหันจะได้สามารถไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลฉุกเฉิน夜間・休日の救急医療 Yakan Kyujituno Kyukyuiryo)ที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคได้อย่างไรก็ตามแต่ละพื้นที่มีระยะเวลารายละเอียด และชื่อศูนย์ให้บริการที่แตกต่างกันซึ่งรายละเอียดของสถานพยาบาลฉุกเฉินสามารถหาได้ ดังต่อไปนี้

1. เอกสารประชาสัมพันธ์ของแต่ละเขตที่ส่งมาให้ที่บ้านทุกเดือน (หน้ากลางของเอกสารจะมีรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการในเวลากลางคืน และวันหยุด)หรือไปขอได้โดยตรงที่เขตที่พักอาศัย

2. สอบถามทางโทรศัพท์ที่สถานีอนามัยประจำเขตที่พักอาศัย

3. ดูรายละเอียดจากโฮมเพจของเขตที่พักอาศัยโดยขอยกตัวอย่างบางเขตดังต่อไปนี้

   เช่น ข้อมูลรายละเอียดของเมืองโยโกฮาม่าhttp://www.city.yokohama.jp/ne/life/en/โดยในโฮมเพจดังกล่าวจะมีรายละเอียดต่างๆในกรณีหาสถานพยาบาลให้เข้าไปดูที่ Hospitalและดูไปที่ Medical Treatment at Night and on Holidaysและหาสถานพยาบาลที่ใกล้ที่อยู่อาศัยของตน หรือข้อมูลรายละเอียดของเมืองโอซาก้าhttp://www.pref.osaka.jp/iryo/medicalinfo/emergency_clinic.htmโดยในโฮมเพจจะมีรายชื่อสถานพยาบาลวันและเวลาที่เปิดให้บริการ

สนร.ขอให้นักเรียนและข้าราชการลาศึกษาฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่นหาข้อมูลสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการในตอนกลางคืน และวันหยุดไว้ล่วงหน้าและทำการจดบันทึกเพื่อเวลาฉุกเฉินจะสามารถดำเนินการติดต่อสถานพยาบาลนั้นได้อย่างรวดเร็ว

หากท่านใดมีปัญหาในการหาข้อมูลดังกล่าวกรุณาปรึกษาที่ศูนย์ดูแลนักเรียนต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย หรือติดต่อมายังสนร.

นอกจากนี้สามารถอ่านรายละเอียดเรื่องการแพทย์ และสถานพยาบาลของญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้ที่http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/f/part.pdf

และคำศัพท์เกี่ยวกับการไปพบแพทย์ได้ที่http://www.city.yokohama.jp/ne/life/en/useful.html

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3