แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับระบบประกันสุขภาพ กล่าวคือ หากไม่จ่ายค่าประกันสุขภาพ ก็ไม่อาจจะต่อวีซ่าได้ และในทางกลับกัน หากไม่ทำเรื่องต่อวีซ่า ก็ไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ อาจทำให้มีนักเรียนบางคนที่ระยะวีซ่าอยู่ในช่วงใกล้หมด ทำให้ได้รับบัตรประกันสุขภาพถึงแค่ระยะเวลาของวีซ่า โดยเจ้าหน้าที่เขตที่ดูแลเรื่องบัตรประกันสุขภาพอาจได้แจ้งเตือนแล้วว่าหลังต่อวีซ่าให้มาดำเนินเรื่องที่เขตอีกครั้ง

 

ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนเพิ่งย้ายเข้าไปเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเมื่อเดือน เมษายน 2557 โดยในขณะนั้นได้รับวีซ่าจนถึงเดือนกันยายน 2557 ทางเขตใหม่ที่นักเรียนย้ายไปศึกษาจึงออกบัตรประกันสุขภาพให้นักเรียนถึงแค่เดือนกันยายน 2557 และได้ย้ำกับนักเรียนว่าเมื่อต่อวีซ่าแล้ว ให้มาดำเนินเรื่องขอบัตรประกันสุขภาพใหม่อีกครั้ง หากนักเรียนลืมไปดำเนินเรื่อง นักเรียนก็จะไม่มีบัตรประกันสุขภาพอันใหม่ ซึ่งหากป่วยก็ไม่สามารถรับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลได้ และจะไม่สามารถต่อวีซ่าได้ในอนาคต

หรือทางเขตอาจให้ใบแจ้งโดยเขียนรายละเอียดดังต่อไปนี้

保険証の有効期限は、在留期限の翌日までとなります。

法務省入国管理局にて在留期間の更新許可を受けた場合は、新しい在留カードを持参の上、

市役所の国民健康保険課窓口にご来庁ください。手続き後、保険証を発行したします。

The National Health Insurance Card is valid until the following day of your period of stay (visa expiration day)

It is necessary to have your NHI card newly issued after your visa is extended at the ImmigrationBureau.

Therefore, please come to the NHI section of the ciity hall with your new residence card for the procedure above, then we will issue a new card.

ดังนั้น ขอให้นักเรียนตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประกันสุขภาพอีกครั้ง หากบัตรประกันสุขภาพหมดอายุแล้วกรุณาติดต่อที่ฝ่ายประกันสุขภาพของเขตที่ท่านอยู่อาศัยทันที

                                                                                    สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

13 มกราคม 2558

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3