รายงานการแนะนำมหาวิทยาลัยKanazawa U.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Kanazawa University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับรัฐบาลกลางชั้นนำในแถบทะเลญี่ปุ่น จัดแนะนำมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 3 ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ณ ห้องประชุม โรงเรียนสอนภาษา JASSO

ในช่วงแรก Mr. Koetsu YAMAZAKI ตำแหน่ง Vice President ได้กล่าวการต้อนรับ นทร. ทุนโอดอส พร้อมกับอธิบายที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

ต่อจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.อลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ได้กล่าวต้อนรับ นทร. และขอบคุณมหาวิทยาลัยคานาซาว่าที่เล็งเห็นศักยภาพของ นทร. โดยการแนะนำมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นโอกาสในการทำความเข้าใจลักษณะการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนการสมัครสอบ จึงขอให้ นทร. ตั้งใจฟัง และพิจารณาว่ามีคณะที่น่าสนใจของ Kanazawa University ที่อยากจะเข้าเรียนหรือไม่

Mr. Koetsu YAMAZAKI  อธิบายรายละเอียดของมหาวิทยาลัย ว่ามหาวิทยาลัย Kanazawa University ตั้งอยู่ที่จังหวัด Ishikawa อยู่ห่างจาก กรุงโตเกียวโดยเครื่องบิน 1 ชั่วโมง หรือ 3 ชั่วโมงโดยรถไฟ ปัจจุบันมีอยู่ 2 แคมปัส คือ Kakuma Campus และ Takaramachi&Tsuruma Campus ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 2,660,000 ตร.ม. ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน 3 กลุ่มวิชา 16 คณะ ได้แก่

1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 6 คณะ ได้แก่

คณะมนุษยศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะศึกษาพัฒนาภูมิภาค, คณะการศึกษาระหว่างประเทศ

2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น  6 คณะ ได้แก่คณะคณิตศาสตร์และฟิสิกส์, คณะเคมี, คณะวิศวกรรมเครื่องกล,

คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, คณะการออกแบบสภาพแวดล้อม, คณะระบบธรรมชาติ

3.กลุ่มการแพทย์และเภสัชกรรมและเวชศาสตร์ แบ่งเป็น  3 คณะ ได้แก่ คณะการแพทย์ คณะเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเน้นการศึกษาวิจัย มีการศึกษาวิจัยในระดับนานาชาติ มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประมาณ 168 แห่ง สำหรับในเอเชีย 111 แห่ง (เป็นมหาวิทยาลัย 73 แห่ง และระดับคณะ หรือวิทยาลัยอีก 38 แห่ง) โดยยกตัวอย่างงานศึกษาวิจัย อาทิ การศึกษาและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจีน ปัญหาน้ำเสียในโฮจิมินส์ ประเทศเวียดนาม การซ่อมแซมปราสาทนครวัดในกัมพูชา สำหรับประเทศไทยได้มีการวิจัยเรื่องมลพิษใน จ.เชียงใหม่ และด้านยางพาราในจังหวัดภาคใต้

ด้านที่พักอาศัย ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีทุนการศึกษา และมีศูนย์นักศึกษาต่างชาติที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีวิชาภาษาญี่ปุ่นที่สามารถให้นักเรียนต่างชาติลงเรียนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถด้านภาษา และมีวิชาที่เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทำให้มีโอกาสได้คุยกับคนญี่ปุ่น และได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทางมหาวิทยาลัยยังมีระบบติวเตอร์ คือ ให้นักศึกษาชาวญี่ปุ่น เป็นเพื่อน คอยให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต และการศึกษาแบบตัวต่อตัว

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โรงอาหารที่สามารถบรรจุได้ถึง 630 ที่นั่ง ห้องสมุดที่มีถึง 3 แห่งและบริการระบบอินเตอร์เนต ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าระบบอินเตอร์เนตได้ มีชมรมมากมาย ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี กว่า 100 ชมรม

หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ฉายภาพวิดีทัศน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และวิดีทัศน์แนะนำเมืองคานาซาว่า

ต่อมา Mr.Koichi IIYAMA ได้อธิบายถึงเงื่อนไขของการสอบเข้าในแต่ละคณะ โดยนักเรียนสามารถสมัครสอบในฐานะนักศึกษาต่างชาติ โดยต้องจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลาการเรียนทั้งหมด12 ปี (ตั้งแต่ ป.1 ม.6) โดยทุกคณะมีเงื่อนไขการสอบคือ

1.      คะแนน EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students)

2.      คะแนนสอบ TOEFL

3.      คะแนนสอบของมหาวิทยาลัยคานาซาว่า ซึ่งมีการจัดสอบต่างกันไปแต่ละคณะ

ต่อจากนั้น Mr.Megumi SHIMURA ได้พูดถึงลักษณะเด่นของการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยคานาซาว่า ว่า แม้ตอนสอบเข้าจะแยกสอบตั้งแต่ต้น แต่เมื่อมาศึกษา การเลือกสาขาวิชาเอกจะมาเลือกตอนก่อนชั้นเรียนปีที่ 2  นอกจากนี้วิชาโท สามารถเลือกลงวิชาจากนอกคณะได้ เช่น เรียนสาขาวิชาบริหาร ในคณะเศรษฐศาสตร์ แต่สามารถไปลงเรียนวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ก็ได้ นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติ สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นและนำมาเป็นหน่วยกิตสำหรับวิชาโทได้

และโดยหลักทั่วไป ในชั้นปีที่ 1 จะเรียนวิชาพื้นฐาน เช่น ความรู้ทั่วไป การเขียนรายงาน การวิจารณ์ และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ พอขึ้นชั้นปีที่ 2 จึงเริ่มเรียนวิชาเฉพาะสาขา

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่สนใจ ทางมหาวิทยาลัยจะจัด Open Campus ระหว่างวันที่ 8- 9 ส.ค. 56 โดยทางมหาวิทยาลัยจะบริการรถบัสรับส่งฟรีจากโตเกียวไปยังมหาวิทยาลัย และห้องพัก  1 คืนที่หอของมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้นได้มีการบรรยายโดยรุ่นพี่คนไทยจากมหาวิทยาลัย และแยกกลุ่มอธิบายข้อมูลรายกลุ่มวิชาทางสายศิลป์และสายวิทย์เพื่อให้ นทร. ที่สนใจ ได้สอบถามรายละเอียดด้วย

โดยจบการแนะนำมหาวิทยาลัยในเวลา 17.00   

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3