การประชุมร่วมกับ National Institute of Technology (NIT) และโรงเรียนโคเซ็น 10 แห่ง เพื่อเตรียมรับนักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของ National Institute of Technology (NIT) และผู้บริหารและคณะอาจารย์จากโรงเรียนโคเซ็น เพื่อเตรียมรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (โครงการโคเซ็น) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลไทยโครงการโคเซ็น ศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564

NET1

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สนร. ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 16 ราย ซึ่งเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัวที่โรงแรมในกรุงโตเกียว เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่นให้เหมาะสม

ในโอกาสนี้ ท่านสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทนักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ทั้ง 16 ราย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยโครงการโคเซ็น ประจำปี 2564

S  22413413

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) นำโดย นางสายศานติ์ นางาสึกะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สนร. จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางชุติมา อุชิดะ นางสาวยูโกะ ชิโมฮิระ และนางสาวโชติมาส ธนวรวิบูล ได้ต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (โครงการโคเซ็น) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 16 ราย ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานกิจกรรมแนะแนวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่วันที่ 31 มีนาคม 2564

6026CA31-95D7-4FAA-82AB-7C262281E355

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดกิจกรรมการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้คำแนะนำนายธนธรณ์ อุโคตร (น้องเท็น) นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และได้สอบผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่ตั้งใจไว้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น หลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติด้านการศึกษาและค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับอุดมศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการพบปะนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดกิจกรรมพบปะผ่านระบบออนไลน์กับนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ทั้ง 6 โรงเรียน จำนวนรวม 34 ราย เมื่อวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนเป็นรายโรงเรียน โรงเรียนละประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อทดแทนกิจกรรมการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนตามโรงเรียน ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3