Logo

งานประชุมนักเรียนทุนแนะนำการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในวันที่ 7 มกราคม 2563

S  16072802

ฤดูหนาวนี้เป็นฤดูหนาวที่สองสำหรับน้องพรีม นทร.ทุน ก.อว. (ชื่อเดิม ก.วิทย์ฯ) และน้องแทน นทร.ทุน พสวท.นับจากที่ได้เดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว จากความพยายามและมุ่งมานะตลอด 1 ปีกว่าที่ผ่านมา สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อย และในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษาและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของน้องพรีมและน้องแทน สนร.ได้จัดการประชุมเพื่อแนะนำการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2563

 

อัครราชทูตที่ปรึกษาสาลินี ผลประไพ (อทป.) ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมให้ข้อคิดคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศจากประสบการณ์ของตนเองที่เคยได้รับทุนรัฐบาลไทยศึกษาในต่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องทั้งสองที่ต้องเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ไม่คุ้นเคยเหมือนภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็ก และต่อจากนี้ที่ต้องเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะยากทำให้เกิดความกังวล อทป.ได้กล่าวว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ต้องกังวลมาก เปลี่ยนความกังวลใจให้กลายเป็นแรงผลักดัน เป็นเรื่องปกติที่ต้องปรับตัว ให้พยายามเผชิญความยากอย่างมีสติ การได้มาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากโดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้ามากที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้สาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ระบบรางหรือการบินที่ได้รับทุนให้มาศึกษานั้นจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากเพราะเป็นหนึ่งในสาขาหลักที่ประเทศไทยมุ่งพัฒนาและเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยส่งเสริมภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมีการนำร่องใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไปอีกถึง 20 ปีข้างหน้า

ในการศึกษาต่อในต่างประเทศ สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย เราถือว่าเป็นผู้แทนของประเทศ หากมีความรู้เราจะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศของเรากับชาวต่างชาติได้ นอกจากนี้ก็ควรติดตามข่าวสารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น รวมถึงเรื่องราวความรู้ข้อมูลที่อยู่นอกศาสตร์สาขาที่เราศึกษาด้วย ซึ่งจะทำให้เป็นคนที่รอบรู้ สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนนอกวงการหลากหลายสายอาชีพ เราได้โอกาสมาเรียนที่นี่แล้วต้องเก็บเกี่ยวความรู้ให้เต็มที่เพื่อ        “Make your country proud”         พร้อมทั้งได้กล่าวถึงเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ที่ท่านเคยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสายตาของชาวญี่ปุ่นและชาวไทยให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนของรุ่นพี่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและนำโอกาสที่ตนเองได้รับตอบแทนกลับคืนสู่ประเทศ

นอกจากนี้ อทป.ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตระหว่างเป็นนักศึกษาว่าการเรียนเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก นอกจากนี้เราควรทำอย่างอื่นด้วย เช่น เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามสมควร และเชิญชวนให้น้องทั้งสองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งจะจัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆ ของไทย รวมถึงติดตามข่าวสารจากเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูต นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นจะทำให้สามารถสร้างเครือข่ายได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของนักเรียนไทยซึ่งจะช่วยดูแลด้านความปลอดภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

หลังจากนั้น เป็นการแนะแนวเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติในการเข้าศึกษาที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการเข้าศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัด ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการสมัครและเข้าศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย อธิบายลักษณะรูปแบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา วิธีการและการเลือกวิชาวางแผนเพื่อลงทะเบียนเรียน เงื่อนไขในการเลื่อนระดับชั้น และหลักเกณฑ์ในการเลือกห้องวิจัย รวมถึงแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การคบเพื่อน การวางแผนและการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบระดับปริญญาโท พยายามทบทวนภาษาอังกฤษไว้ด้วยเพราะจำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้าศึกษาระดับสูงขึ้นและนำเสนอผลงานรวมทั้งเขียนงานวิจัยในระดับบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อปิดภาคเรียนและเดินทางกลับประเทศไทยให้ไปดูงานฝึกงานที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่มีความสนใจหรือเกี่ยวข้องกับการเลือกหน่วยราชการชดใช้ทุนโดยสามารถทำเรื่องขอสมัครฝึกงานมาที่ สนร.ได้ แนะนำวิธีการหาและขั้นตอนการเช่าที่พักในประเทศญี่ปุ่น ข้อควรระวัง ช่วงเวลาที่สมเหมาะสำหรับการหาและย้ายเข้า ค่าใช้จ่าย เนื้อหาที่ระบุในสัญญาการเช่า และการเข้าประกันอัคคีภัย รวมถึงปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาในการเลือกที่พัก พร้อมทั้งสอนวิธีการแจ้งที่ทำการไปรษณีย์เพื่อให้ดำเนินการส่งจดหมายหรือพัสดุที่ถูกส่งไปยังที่อยู่เก่าไปให้ยังที่อยู่ใหม่ พร้อมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานศึกษาเนื่องจากเปลี่ยนระดับศึกษา และแจ้งเรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ที่น้องๆ คนอื่นเคยประสบพบเจอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

ท้ายสุดของการประชุมหลังจากเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยและรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของน้องทั้งสองคนเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตระหว่างที่เรียนอยู่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว สนร.ได้กำชับให้น้องตั้งใจเรียนและปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในนามนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเพื่อตนเองและรุ่นน้องที่จะเข้าศึกษาในภายภาคหน้า และหากประสบกับปัญหาอุปสรรคใดๆ ขอให้แจ้ง สนร.เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.