รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยศึกษา ณ Akashi College และ Tsuyama College ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562

Akashi1

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยศึกษา ณ  สถาบันโคเซน

ที่ Akashi College เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2562 และที่ Tsuyama College เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน และผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ ณ National Institute of Technology, Akashi College

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน ที่ Akashi College จำนวน 4 ราย เป็นนักเรียนปี 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่ น.ส.ข้องเทพิน มีแก้ว และ ด.ญ.ธัญยธรณ์ เติมศรีวรานนท์ และนักเรียนปี 1 จำนวน 2 ราย ได้แก่ ด.ญ.ธนาภรณ์ ศรีปุงวิวัฒน์ และ ด.ช.ธิชานนท์ เขมวิรัตน์

Akashi2

 

ระบบ College of Technology เป็นระบบการศึกษา 5 ปีในด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะ จะรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504  เพื่อตอบรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมี College of Technology ทั้งหมด 57 แห่ง แบ่งเป็น National Colleges of Technology 51 แห่ง Public Colleges of Technology 3 แห่ง และ  Private Colleges of Technology 3 แห่ง และในปี พ.ศ. 2547 ได้เพิ่มระบบ Two-year advanced course กล่าวคือ หลังจากเรียนหลักสูตร 5 ปี สามารถเรียนต่ออีก 2 ปี รวมเป็น 7 ปี ซึ่งหลักสูตร Two-year advanced course นี้ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย JABEE (Japan Accredit Board for Engineering Education)  หลังจากศึกษาจบ 7 ปี สามารถนำวุฒิไปสอบเทียบวุฒิเป็นระดับปริญญาตรีได้ โดยสอบกับทางสถาบัน NAID-UE (National Institution for Academic Degrees and University Evaluation)  ปัจจุบันมีผู้จบการศึกษามากกว่า 3 แสนคน โดยเป็นบุคลากรทั้งในด้านวิชาการ วิศวกรรม นักวิจัย และผู้บริหาร เป็นต้น

สำหรับ Akashi College นั้นเป็น National Colleges of Technology ที่ตั้งอยู่ในเมืองเฮียวโกะ เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ Mechanical Engineering, Electrical and computer Engineering, Civil Engineering, Architecture

 

จากการพูดคุยกับผู้บริหารและคณะอาจารย์ นักเรียนทั้ง 4 คน มีนิสัยร่าเริง มองโลกในแง่ดี มีความพยายามในการเรียน แม้นักเรียนปี 1 ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นยังมีจำกัด แต่นักเรียนก็ไม่ท้อ มีความพยายามดี ทางโรงเรียนได้พยายามสร้างให้นักเรียนอยู่สภาพแวดล้อมที่สามารถถามคำถามได้อย่างสบายใจ มีเพื่อน มีครูคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้พาเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ และหอพักของนักเรียนอีกด้วย

หลังจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษาได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทั้ง 4 คน รวมทั้ง นักเรียนไทยซึ่งได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 1คน ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้พูดคุยเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียนทั้ง 4 คน มีความสุขในการได้มาศึกษาที่สถาบันนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมของทางโรงเรียน มีเพื่อนร่วมชั้นที่สามารถพูดคุย หรือสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยได้ สำหรับน้องปี 1 อาจยังมีปัญหาเรื่องภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้าง ซึ่งทางโรงเรียนจะสอนเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนี้

 

Tsuyama1

หลังจากนั้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางต่อไปยัง Tsuyama College ที่ตั้งอยู่ในเมือง Okayama เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ Advanced Science Program, Mechanical System Program, Electric and Electronic System Program, Communication and Information System Program

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน ที่ Tsuyama College จำนวน 2 ราย เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 1 ได้แก่ นายปุณณ์ มานะกิจศิริสุทธิ และนายศักดิ์ดินันท์ วงศ์ศรีชา

Tsuyama2

จากการพูดคุยกับผู้บริหารและคณะอาจารย์ นักเรียนทั้งสองมีความสามารถด้านภาษาดีกว่าที่ทางโรงเรียนคาดการณ์ไว้ แต่ด้านคันจิ อาจต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้น ด้านวิชาการ นักเรียนมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดี อาจมีปัญหาด้านศัพท์เฉพาะทางบ้าง ซึ่งมีอาจารย์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์คอยช่วยแปลและอธิบายให้ในชั้นเรียน อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนกังวลว่านักเรียนจะมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นหรือไม่ เนื่องจากการมีเพื่อนในวัยนี้เป็นสิ่งสำคัญทางใจอย่างหนึ่ง และสามารถปรึกษาเรื่องต่างๆได้ รวมทั้งเพื่อนในวัยนี้จะเป็นเพื่อนที่ผูกพันมากในอนาคต นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้พาเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฎิบัติการทดลองที่มีอุปกรณ์พื้นฐานในการเรียนรู้เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์แบบทันสมัยที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และหอพักของนักเรียนอีกด้วย

หลังจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษาได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทั้ง 2 คน รวมทั้ง นักเรียนไทยซึ่งได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 1คน ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้พูดคุยเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียนทั้ง 2 คน ไม่มีปัญหาในการเรียนที่นี่ การพักที่หอสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 มีความเข้มงวด ยังคงต้องปรับตัวอยู่  ทาง สนร. ได้ให้กำลังใจนักเรียนว่า ในชั้นปีที่ 1 อาจจะหนักเรื่องการเรียนและการปรับตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนที่มาศึกษา ณ ต่างประเทศทุกคนต้องเผชิญ เมื่อนักเรียนก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ สนร. เชื่อมั่นว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่ญี่ปุ่นได้

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4