งานประชุมรุ่นพี่รุ่นน้องประจำปี 2562

MAY201923

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้จัดงานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่พบรุ่นน้องในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการเรียนและการเตรียมตัวสอบวัดระดับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น (EJU)ให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทยและเดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมปีที่แล้วและปัจจุบันกำลังศึกษา ณ โรงเรียนสอนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาและความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2562 โดยผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นในรูปแบบ Recommendation

 ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ เจ้าหน้าที่ สนร. และนักเรียนทุนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น และน้องนักเรียนทุน 2 ราย (น้องพรีมและน้องแทน) ที่มีกำหนดจะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อจากนี้

การประชุมเริ่มจากอัครราชทูตที่ปรึกษากล่าวให้โอวาทนักเรียนทุนรัฐบาลให้ตั้งใจศึกษาเพื่อจะได้สามารถเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาที่เหมาะสมในสาขาวิชาที่ทุนอนุมัติ หลังจากนั้น สนร. ได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการ Recommendationรวมถึงการสอบเข้าศึกษาเองในสถาบันการศึกษาเอกชน การเลือกสถานศึกษา พิจารณาเนื้อหาสาขาวิชาที่จะศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการสมัคร การเดินทางและอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ร้านอาหารที่ได้นัดรุ่นพี่ที่ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 10 ราย อัครราชทูตที่ปรึกษากล่าวขอบคุณน้องๆ รุ่นพี่ที่ได้สละเวลามาให้คำแนะนำและให้ข้อมูลความรู้ด้านการเรียนกับรุ่นน้องในวันนี้ อีกทั้งกล่าวถึงอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดการประชุมเพื่อเป็นโอกาสให้น้องๆ ที่เป็นรุ่นพี่ได้พบปะสังสรรค์เพิ่มการสนิทสนมกันมากขึ้นเพื่อจะได้ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ โดยได้ให้นักเรียนแต่ละคนแนะนำตัว อันดับแรกได้ให้น้องพรีมกับน้องแทนฟังความคิดเห็นและข้อมูลจากรุ่นพี่เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบวัดระดับ EJUวิธีการเลือกมหาวิทยาลัยให้ตรงตามสาขาที่ได้รับอนุมัติและเล่าถึงประสบการณ์การปรับตัวด้านการเรียนและการคบเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องขอบคุณพี่ๆ (น้องบุ๊ค น้องไอซ์ น้องน็อต น้องกามาล น้องติ๊นา น้องเจนนี่ น้องกาโตว์ น้องกิ๊กและน้องวาว) มา ณ ที่นี้ รวมทั้งขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องกามาล น้องติ๊นาและน้องเจนนี่ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯ ศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่องจากทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการเปิดตัวน้องทั้งสามคนให้รู้จักกับรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นนักเรียนทุน ก.วิทย์ฯ ด้วยกันอีกด้วย สำหรับช่วงหลังจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นของกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตและเรียนอย่างมีความสุขที่ประเทศญี่ปุ่น

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4