พิธีแรกเข้าศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ศึกษาต่อที่ KOSEN

Ibaraki

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2561 ทุนกำหนดให้ศึกษาระดับ KOSEN – ปริญญาตรี  จำนวน  3 ราย ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นและได้เข้าร่วมพิธีแรกเข้าศึกษาที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ณ National Institute of Technology, Ibaraki College โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นายปรเมศวร์ ชรอยนุช และคณะ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย 

โครงการทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทุนกำหนดให้ศึกษาระดับ KOSEN – ปริญญาตรี เริ่มครั้งแรกในปีนี้ สำหรับนักเรียนรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวนปีละ 12 ทุน นักเรียนจะใช้เวลาศึกษา 7 ปี โดยนักเรียนจะศึกษาที่สถาบัน KOSEN เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิเทียบเท่าระดับปริญญาตรี

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4