รายงานการประชุมนักเรียนทุนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเรียนรู้วิธีกำจัดความเครียด

Mental

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ และนักเรียนทุน และระหว่างนักเรียนทุนด้วยกันเอง รวมถึงนักเรียนทุนที่เพิ่งเดินทางมาใหม่จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อน รุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่ศึกษาสาขาวิชาเดียวกันหรือมีแหล่งประเภททุนเดียวกันที่เดินทางมาศึกษาก่อนหน้า รวมทั้ง สนร. เห็นว่าการที่จะศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จ นักเรียนควรที่จะมีทั้งสุขภาพกายและใจที่ดี จึงนำมาซึ่งการริเริ่มการจัดการประชุมนักเรียนทุนขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้เรียนเชิญแพทย์หญิง 2 ท่านจากประเทศไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนในงานประชุมครั้งนี้ด้วย คุณหมออนัญญา สินรัชตานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และคุณหมอจรรยพร เจียมเจริญกุล โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ KOSEN เข้ารับโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และร่วมพิธีเลี้ยงต้อนรับของ KOSEN

KOSEN1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ในภาคเช้า สถาบัน National Institute of Technology (KOSEN) ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทย โครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN)  รุ่นที่ 1 จำนวน 11 ราย ที่เดินทางมาศึกษาตั้งแต่เมษายน 2561 โดย Dr.Isao TANIGUCHI President ของ สถาบัน National Institute of Technology เป็นประธานในงานครั้งนี้ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเดินทางมาศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่โคเซน

KOSENJASSO1

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2561 ทุนกำหนดให้ศึกษาระดับ KOSEN – ปริญญาตรี  จำนวน  8 ราย ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนทุนกลุ่มนี้จะศึกษาภาษาญี่ปุ่น และ KOSEN ชั้นปีที่ 1 ที่ Tokyo Japanese Language Education Center (JASSO) และจะไปศึกษาที่ KOSEN ในชั้นปีที่ 2 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนทุนรัฐบาล

S  10387467

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดงานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทยและได้ทุนมาศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ เจ้าหน้าที่ สนร. และนักเรียนทุนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น และน้องนักเรียนทุน 2 ราย (น้องวาวและน้องดาว) ที่มีกำหนดจะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อจากนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีแรกเข้าศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ศึกษาต่อที่ KOSEN

Ibaraki

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2561 ทุนกำหนดให้ศึกษาระดับ KOSEN – ปริญญาตรี  จำนวน  3 ราย ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นและได้เข้าร่วมพิธีแรกเข้าศึกษาที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ณ National Institute of Technology, Ibaraki College โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นายปรเมศวร์ ชรอยนุช และคณะ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย 

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4