Logo

รายงานการเยี่ยมนักเรียนไทยและผู้บริหารที่ Hirosaki University เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 60

Hirosaki1

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนไทยและพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย Hirosaki University ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอาโอโมริ

 

Hirosaki University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล  สำหรับในระดับปริญญาตรี มี  5 คณะ ได้แก่ Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of  Education, School of Medicine, Faculty of Science and Technology, Faculty of Agriculture and Life Science

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 191 คน เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 34 คน ระดับปริญญาโท-เอก 80 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย 65 คน และนักศึกษาวิจัย และอื่นๆ ประมาณ 10 กว่าคน  โดยทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันอีก 1.5 เท่า  นักศึกษาชาวจีนมีจำนวนมากที่สุด มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองอาโอโมริที่มีอัตราการเกิดแผ่นดินไหวน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น กอปรกับเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำ ทางมหาวิทยาลัยจึงอยากเชิญให้นักศึกษามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

มหาวิทยาลัยมีความเด่นในสาขาวิชา Food Sciences, Energy, Material Science และการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากรังสี  (Radiation Emergency Medicine) เป็นต้น

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระยะยาว แลกเปลี่ยนอาจารย์  โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีอาจารย์ชาวไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวัฒนธรรมไทย เป็นต้น นอกจากนักเรียนไทยมาศึกษาที่ญี่ปุ่นแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งนักเรียนชาวญี่ปุ่นไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศภายใต้โครงการ Hirosaki Hayabusa College โดยให้นักเรียนไปเรียนระยะสั้น 4 สัปดาห์  ทางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าเล่าเรียน

ปัจจุบันมีนักศึกษาชาวไทยอยู่  6 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คน (ทุนรัฐบาลไทย 1 คน ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 1 คน และทุนแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย 2 คน) และเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน

ทางมหาวิทยาลัยได้พาเยี่ยมชมอาคารเรียนของคณะ Faculty of Science and Technology และห้องสมุด ภายในห้องสมุด แบ่งเป็นโซนอ่านหนังสือ ที่นักศึกษาจะมาใช้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียน และโซนแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งในโซนนี้ นักเรียนสามารถจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ได้

หลังจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับนักเรียนไทย เพื่อสอบถามถึงการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ สำหรับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่ศึกษาที่นี่ มีจำนวน 1 ราย อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นว่านักเรียนมีความตั้งใจเรียน ช่วงการเรียนในปี 1-2 อาจจะหนัก เนื่องจากมีคำศัพท์เฉพาะทางมาก แต่นักเรียนมีความพยายามดี และคาดว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาตนเองให้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

Hirosaki2

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.