รายงานการติดตามประเมินผลการดูแลจัดการนักเรียนทุนรัฐบาล ระหว่างวันที่ 25-28 ส.ค. 59

27AUG

เลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์ และคณะ  5 ราย ประกอบด้วย น.ส.วัชราพร รัตนยานนท์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ น.ส.วราภรณ์  ตั้งตระกูล นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ น.ส.สายศานติ์ ศิริวัฒนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  น.ส.ปุณณัฐฐา  ชัยศิริวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามประเมินผลการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งการเยือนหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบราชการและข้าราชการของประเทศญี่ปุ่น เพื่อฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ภาคเช้า เลขาธิการ ก.พ. และคณะ พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไป National Personnel Authority (NPA) เพื่อฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเลื่อนขั้นและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในประเทศญี่ปุ่น  ภาคบ่ายได้เดินทางไป Cabinet Bureau of Personnel Affairs (CBPA) เพื่อฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของประเทศญี่ปุ่น 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เลขาธิการ ก.พ. และคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลจำนวน 17 ราย ประกอบด้วยทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 4 ราย ทุน ก.พ. จำนวน 2 ราย ทุนไทยพัฒน์ จำนวน  2 ราย ทุนก.ต. จำนวน 1 ราย ทุน พสวท. จำนวน 2 ราย และทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ จำนวน  6 ราย  ในโอกาสนี้ ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนโดยเล่าถึงจุดประสงค์ของการมาญี่ปุ่นในครั้งนี้ว่าเพื่อมาศึกษาระบบข้าราชการของประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำกลับไปใช้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับระบบของประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ยังได้แนะนำอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)ท่านใหม่ที่จะมาประจำในเดือนตุลาคม 2559 แทนอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ท่านเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 30 กันยายน 2559 และได้กล่าวว่า ถึงแม้นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนจะไม่มีข้อบังคับที่ต้องชดใช้ทุน แต่ก็อยากให้นักเรียนทุกคนได้มารับราชการ ช่วยกันพัฒนาประเทศ หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้ซักถามข้อสงสัย ท้ายสุด เลขาธิการ ก.พ.และคณะได้ให้เกียรติถ่ายภาพและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียน

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4