Logo

รายงานการเยี่ยมนักเรียนไทยและผู้บริหารที่ Toyota Technological Institute

toyota1

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยToyota Technological Institute

 Toyota Technological Institute เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1981 ตามนโยบายผู้บริหารบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความคิดที่จะสร้างบุคคลากรที่ไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะทดลองหาความรู้แขนงใหม่ๆและเป็นนักคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้น ปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์เพียงคณะเดียวระดับปริญญาตรี โดยแยกเป็น 3 สาขาวิชาใหญ่ได้แก่ Mechanical Systems Engineering, Electronics and Information Engineering, Materials Science and Engineering โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Monotsukuri คือ การเป็นผู้ผลิต เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การวิจัย โดยแต่ละขั้นตอนจะมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขานั้นมาเป็นผู้สอนโดยตรง และแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็กเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกฝนจริง นอกจากนี้ยังเน้นด้านภาษาอังกฤษ มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาษา และเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน หรือศึกษาต่อยังต่างประเทศ

Toyota2

 

การไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยครั้งนี้ Mr.Hiroyuki Sakaki อธิการบดีได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกล่าวถึงมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ที่มีการเรียนการสอนเป็นลักษณะเฉพาะ อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และได้กล่าวชื่นชมนักเรียนไทย นายพงศสิทธิ์ ทองประมูล นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4 ว่า เป็นเด็กดี มีความกระตือรือร้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับอาจารย์ Saito ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์ ทางอาจารย์ได้แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขในการรับนักศึกษาต่างชาติโดยมีหลักการพิจารณาดู 3 หลัก คือ 1 ภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นระบบการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการศึกษา 2. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 3. สามารถอยู่ในระบบหอพักได้หรือไม่ เนื่องจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องพักในหอพักและใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนอื่นๆ

ทางคณะอาจารย์ ได้กล่าวชื่นชมนายพงศสิทธิ์ฯ ว่ามีพัฒนาการด้านภาษาญี่ปุ่นดีขึ้นมาก      มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก โดยการเป็นคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติของหอพัก

 

สำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีนายพงศสิทธิ์ฯ เพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไว้รองรับ  หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้พาเดินชมมหาวิทยาลัย ทั้งห้องปฏิบัติวิจัย และหอพักนักศึกษา

สำหรับการพักอาศัยหอพัก ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน โดยพักเป็นห้องเดี่ยว แต่ใช้ห้องน้ำและห้องครัวร่วมกัน และมีห้องอเนกประสงค์ที่นักศึกษาสามารถใช้ร่วมกันได้ 8 คน/ห้อง

นอกจากนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้พูดคุยกับนายพงศสิทธิ์ฯ ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทราบว่า นักเรียนมีความสุขทั้งด้านการเรียนและชีวิตในมหาวิทยาลัย

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.