รายงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. (ระดับมัธยมต้น)

Jun6

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ เจ้าหน้าที่ สนร. 2 คน และนักเรียนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ราย พร้อมรุ่นน้อง 1 รายที่เพิ่งเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้

วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลที่เดินทางมาศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อยกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและวางใจในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และเปิดโอกาสให้รุ่นน้องที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศญี่ปุ่นได้สอบถามรุ่นพี่ถึงวิธีการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล การสร้างความสัมพันธ์กับอาจารย์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมห้อง ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของชาวญี่ปุ่น เนื้อหาของวิชาที่ศึกษาเพื่อที่จะได้ใช้อ้างอิงประกอบการเรียนต่อไป

นอกจากนี้ระหว่างรุ่นพี่ที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับการเรียนในระดับปริญญาตรีพร้อมทั้งมีการแนะนำเกี่ยวกับการเข้าชมรมต่างๆ ด้วย โดยบรรยายในการสัมมนาเป็นไปแบบสนุกสนานเป็นกันเองและปิดการสัมมนาในเวลา 21.30 น.

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4