สรุปงานสัมมนาวันที่ 28 ก.พ. 53 เรื่อง การใช้ชีวิตแบบนักเรียนไทยอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 53 สนร.ได้จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง "การใช้ชีวิตแบบนักเรียนไทยอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในประเทญี่ปุ่น" โดยคุณธัญญานุภาพ อานันทนะนายากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นฯ (สนทญ.) รุ่นที่ 69 (ปี พ.ศ. 2551) เป็นผู้บรรยายในงาน

วิทยากรได้เกริ่นนำผ่านประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะนักเรียนทุนฯ ระดับปริญญาเอก เพื่อสื่อถึงวัตถุประสงค์ และความรู้สึกในการเลือกมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นวิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบประเมินความสุขของชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มองย้อนและประเมินประสบการณ์การใช้ชีวิตนักเรียนไทยในญี่ปุ่นของตนเองว่ามีความสุขในเรื่องอะไรบ้าง ทั้งนี้เมื่อทราบหัวข้อที่มีความสุขน้อย ก็จะได้หาแนวทางเพิ่มความสุขในส่วนนั้นให้มากขึ้นได้ถูก

หลังจากนั้น หัวข้อพูดคุยได้นำไปสู่ประเด็นนิยามแห่งความสุข วิทยากรได้แนะนำนิยามแห่งความสุขจากหลายทฤษฎี และปรัชญา ซึ่งล้วนมีประเด็นร่วมกัน คือ ความพึงพอใจในชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ รวมทั้งการได้รับความสำเร็จ โดยย้ำว่าแต่ละคนล้วนมีความต้องการในชีวิตที่หลากหลาย และเพื่อไปให้ถึงนิยามแห่งความสุข การมองโลกในแง่ดี หรือมองเชิงบวก นับเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดความทุกข์ และความเครียดได้มาก วิทยากรได้ชี้แนะ โดยการนำแนวคิดนักเขียนชาวอเมริกัน (Dale Carneige) เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จ และระยะเวลาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น มาใช้ในการกำหนดความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอกของวิทยากรเอง รวมทั้งความยืดหยุ่นในเป้าหมายเพื่อให้ผ่านอุปสรรคการศึกษา นอกจากนี้ วิทยากรได้เล่าประสบการณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดปีของ สนทญ. เพื่อชี้แนะการเสริมคุณค่าของความสุขในชีวิตนักศึกษาไทยในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อการสัมมนาได้ดำเนินมาถึงเวลา อทศ. วรินทร์ สุขเจริญ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวสรุป รวมทั้งเปิดให้ถาม ตอบ หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น บรรยากาศตลอดงานเป็นไปอย่างผ่อนคลายและเป็นกันเอง

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4