สรุปงานสัมมนาวันที่ 25 ม.ค. 52 เรื่อง เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น

การสัมมนาที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552 สนร.ได้จัดงาน "สัมมนากลุ่มสาขาวิชา" เรื่อง "เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น" ณห้องประชุม JICA Global Plaza โดยมี คุณเกตสุดา  สุประดิษฐ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) และคุณจรสพร เฉลิมเตียรณ เศรษฐกรประจำสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันศึกษาปริญญาเอกด้าน International Economics ที่ Waseda University มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำ

สรุปการบรรยายของคุณเกตสุดาเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ว่าญี่ปุ่นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาตลอดโดยในบรรดาประเทศต่างๆในเอเชียไทยนับเป็นประเทศที่ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนมากเป็นอันดับที่ 2 (รองจากประเทศจีน)นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นก็เลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นอันดับ 6 จากประเทศต่างๆทั่วโลก อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในญี่ปุ่นขณะนี้กล่าวได้ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤต Sub prime แต่ Real Sector ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการที่เงินเยนแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 13 ปีทำให้ภาคการผลิตและส่งออกซบเซาอย่างหนักประกอบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของญี่ปุ่นก็ยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นถดถอยอย่างต่อเนื่องแนวโน้มดัชนีเศรษฐกิจทุกตัวของญี่ปุ่นยังอยู่ในสภาพย่ำแย่และยังไม่มีสัญญาณทางบวกใดๆ

สำหรับในช่วงบ่าย คุณจรสพรได้มาให้คำแนะนำด้านการเรียนเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจในประเทญี่ปุ่น โดยกล่าวว่าการเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่วิทยากรปฏิบัติแล้วเห็นว่าได้ผลดีได้แก่ การเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นในช่วงต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและการฝึกฟังประโยคคำพูดจากละครโทรทัศน์

ในเรื่องการเรียนเศรษฐศาสตร์นั้นได้ให้คำแนะนำว่า  การเรียนในญี่ปุ่นทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของญี่ปุ่นในเชิงลึกอย่างไรก็ตาม นักเรียนก็ไม่ควรละเลยที่จะเรียนรู้ทฤษฎีของตะวันตกหรือทฤษฎีระดับนานาชาติอื่นๆเพราะการยึดทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวจะไม่ช่วยให้สามารถมองและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจได้อย่างรอบด้าน

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4