สรุปงานสัมมนากลุ่มสาขาวิชา เรื่อง การเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ในญี่ปุ่น

การสัมมนาที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2551 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ (สนร.) ได้จัดงาน "สัมมนากลุ่มสาขาวิชา" เรื่องการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น ณห้องประชุม JICA GLOBAL PLAZAโดยมี นายสุวิทย์  สิมะสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณกรุงโตเกียว มาบรรยายและให้คำแนะนำนักเรียนทุนรัฐบาล

เอกอัครราชทูตฯได้เล่าถึงความเป็นมาของกระทรวงการต่างประเทศและได้ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการที่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศว่าจะต้องพบกับคนทุกระดับตั้งแต่ประมุขของประเทศไปจนถึงนักโทษในคุก  ทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้วจนถึงประเทศยากจนและต้องเผชิญกับการแก้ปัญหารูปแบบต่างๆที่ต้องใช้ความสามารถสูงมีไหวพริบ อดทน และเป็นคนใฝ่รู้เรื่องราวรอบตัวอยู่เสมอ

 

     ท่านได้อธิบายบทบาทหน้าที่พื้นฐานของนักการทูตด้วยว่ามี 4 ประการ คือบทบาทในการเป็นตัวแทนของทุกคนในชาติ (Representation) บทบาทในการเป็นผู้เจรจาต่อรองแก้ไขปัญหาต่างๆ(Negotiation) บทบาทในการเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ (Protection of National Interests) และบทบาทในการเป็นผู้ค้นคว้า และรวนรวมข้อมูลข่าวสาร (Gathering of Information)

     ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของนักการทูตดังที่ท่านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวมานั้นอาจนำมาประยุกต์กับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศได้ว่ามีบทบาทในการเป็นตัวแทนเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอีกทั้งมีบทบาทในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารตลอดจนวิทยาการต่างๆไปเผยแพร่ในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรื่องการเรียน ท่านเอกอัครราชทูตฯยกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า ทุกอย่างเมื่อมีเริ่มก็มีจบและมีระหว่างทุกอย่างให้มองตั้งแต่ต้นจนจบ ในการเรียนเมื่อได้ฟังข้อเท็จจริงขึ้นมาอย่างหนึ่งให้พิจารณาว่าเป็นจุดตรงไหน และกระบวนการโดยรวมเป็นอย่างไร จุดเริ่มตรงไหนพัฒนาการจะเป็นอย่างไร จะจบลงตรงไหน ขณะนี้เป็นอย่างไร

นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯยังกล่าวว่าขอให้นักเรียนไทยทุกคนเข้ามาช่วยงานหลายๆอย่างในสถานทูตเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงาน สถานทูตเปิดรับคนไทยทุกคนสำหรับนักเรียนแล้ว ในสถานทูตมีหน่วยงานต่างๆ หลากหลายสาขาเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้โดยตรงจากการมาช่วยงาน

  

สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย คุณอภิพงษ์  ศานติเกษม(นักเรียนทุน ก.พ. ปัจจุบันศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว ปีที่ 4) ได้มาเป็นวิทยากรแนะนำการเรียนนิติศาสตร์ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิท

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4