สรุปงานสัมมนาวันที่ 12 ก.ย. 52 เรื่อง สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 52 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯได้จัดสัมมนาเรื่อง "สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก" ณ ห้องประชุม JICA GLOBAL PLAZA ห้อง 202  เริ่มวลา 10.30 น.โดยมีผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงโตเกียว พ.อ.ประดิษฐ์ โพธิ์ศรีให้เกียรติเป็นวิทยากรของงานสัมมนาในครั้งนี้

วิทยากรเริ่มด้วยการเล่าถึงนโยบายด้านความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกอันประกอบด้วย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ จีนและญี่ปุ่นโดยโยงถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาผ่านสงครามเกาหลี สงครามเวียดนามแล้วได้ไปให้ความสำคัญทางตะวันออกกลางในขณที่จีนนั้นหลังจากเปลี่ยนนโยบายให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพื่อผลิตสินค้าในจีนได้จนมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีโอบามารัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ได้พยายามหวนกลับเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น

ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและความสามารถทางการทูต เป็นปัจจัยสำคัญในการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็มีความพยายามจะปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาให้อยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกันมากขึ้นอีกด้านหนึ่งก็พยายามพัฒนานโยบายต่างประเทศของตนที่เป็นอิสระมากขึ้นในการปรับจุดยืนด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นนี้ญี่ปุ่นต้องปรับความเข้าใจกับคนในประเทศพร้อมกับคนของประเทศเพื่อนบ้านที่ยังหวาดระแวงการเป็นมหาอำนาจทางการทหารของญี่ปุ่นอยู่

จากนั้นวิทยากรได้อธิบายถึงสถานการณ์ความมั่นคงรอบๆประเทศไทยเริ่มจากเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซียโดยเน้นว่าภูมิภาคเอเซียอาคเนย์เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญ และทางผ่านของอาหาร พลังงานไปสู่ประเทศจีนและญี่ปุ่นและที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคนี้จึงเป็นทางจับตาของประเทศมหาอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาทะเลาะกันเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านยังจะคงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขกันต่อไปอีกนาน เพราะเส้นเขตแดนไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงด้านการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย

วิทยากรได้เตือนนักเรียนไทยที่มีโอกาสมาเรียนในต่างประเทศให้สนใจใฝ่รู้ที่จะเข้าใความคิด วัฒนธรรมของประเทศที่ไปเรียนพยายามคบหาเพื่อนต่างชาติ เพราะการทำงานในอนาคตนั้น ความเข้าใจวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่สร้างไว้สมัยเป็นนักศึกษาจะช่วยให้งานที่ต้องทำร่วมกันระหว่างประเทศหลังจากกลับไปทำงานที่ประเทศไทยแล้วมีความราบรื่นประสบผลสำเร็จได้

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปิดสัมมนาในเวลา 12.30 น.

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4