สรุปสัมมนาวันที่ 3 ธ.ค. 54 เรื่องรู้จักกับหน่วยงาน สวทช

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554  ณ ห้องประชุม JICA Global Plaza เวลา 10.00 12.00 น.  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานสัมมนานักเรียนไทย เรื่อง รู้จักกับหน่วยงาน สวทช. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์  ตันติพันธ์วดี   อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency/NSTDA) หรือ สวทช. เป็นเกียรติในฐานะวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนไทยที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มาร่วมฟัง  โดยวิทยากรได้เล่าประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานในช่วงที่ศึกษาอยู่อันเป็นรากฐานของผลงานประดิษฐ์วิจัย และงานในสวทช. ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการบรรยายสำหรับผู้ต้องการศึกษาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 27 มี.ค. 2556 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดการบรรยายสำหรับผู้ต้องการศึกษาสายวิชาภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ที่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจ ในสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยในครั้งนี้ มีรุ่นพี่นักเรียนทุนรัฐบาล 2 รายมาให้ความรู้ ได้แก่ น.ส.ปริยาภา  อมรวณิชสาร นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนไทยพัฒน์ฯ ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ Tsukuba University และ อ.สุนทรี  คันธรรมพันธ์ นักเรียนทุน สกอ. ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ Daito Bunka University

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนาวันที่ 12 มิ.ย. 54 บาบาทหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์

อัครราชทูตอัมพวัน พิชาลัย ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ได้บรรยายเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์โดยเริ่มจาก บทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ภารกิจด้านในประเทศ และภารกิจด้านต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนาวันที่ 6 พ.ย. 53 เรื่องระบบเงินเดือนเพื่อข้าราชการรุ่นใหม่

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553  สนร.ได้จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง "ระบบเงินเดือนเพื่อข้าราชการรุ่นใหม่"โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวน.ส.อลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี เป็นวิทยากรของงานสัมมนาในครั้งนี้โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนาวันที่ 12 มิ.ย. 54 บาบาทหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้จัดโครงการสัมมนา ความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของแต่ละกระทรวงสำหรับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ โครงสร้างและลักษณะงานของแต่ละกระทรวง เพื่อให้นักเรียนที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาสามารถนำมาเป็นความรู้ในการเลือกหน่วยงานราชการที่ตนสนใจในอนาคต หรือสำหรับนักเรียนที่อยู่ระหว่างศึกษาทราบเกี่ยวกับแนวโน้มของประเทศเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อจะได้ศึกษาตรงกับความต้องการของประเทศหรือสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4