รายงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. (ระดับมัธยมต้น)

Jun6

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ เจ้าหน้าที่ สนร. 2 คน และนักเรียนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ราย พร้อมรุ่นน้อง 1 รายที่เพิ่งเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนาเรื่อง "เรียน รอด รอบรู้ ในประเทศญี่ปุ่น" เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 58

123

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “เรียน รอด รอบรู้ ในประเทศญี่ปุ่น” ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ในเขตกรุงโตเกียวและจังหวัดรอบปริมณฑล จำนวน 39 ท่าน มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลในหลายระดับที่ศึกษาหรือต้องการศึกษาในสาขาใกล้เคียงกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาในการเรียนในประเทศญี่ปุ่นและประสบการณ์หนทางแก้ไข และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาวิจัยในสาขาวิชานั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ภาพรวมและลักษณะการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย และ อุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2556 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดสัมมนา เรื่อง ภาพรวมและลักษณะการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย และอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นรับทราบข้อมูลและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนาวันที่ 2 ก.ค. เรื่อง บทบาท หน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2554 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดสัมมนา เรื่อง ความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของกระทรวง โดยในครั้งนี้เป็นการแนะนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว นายจุลพงษ์  ทวีศรี เป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนาวันที่ 20 มิ.ย. 53 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 สนร.ได้จัดสัมมนากัวข้อเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออก" โดยมีอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว นายสิงห์ทอง  ลาภพิเศษพันธุ์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรของงานสัมมนาในครั้งนี้โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3