รายงานเยี่ยมนักเรียนไทยที่ Kyushu University

Kyushu1

เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)   น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่ 2 คนได้เดินทางไปจังหวัดฟุคุโอกะ เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Kyushu University โดยได้พบนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ และทุน พสวท.ที่ศึกษา ณ           Ito Campus จำนวน 2 รายและที่ศึกษา ณ Hakozaki Campus และ Ohashi Campus เป็นนักเรียนทุนส่วนกลาง ทุนกระทรวงวิทย์ฯ และทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย

 สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง สนร. กับนักเรียนทุนตลอดจนสอบถามด้านการเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมทางการเรียนและที่อยู่อาศัย การปรับตัว การคบเพื่อน ความเอาใจใส่ของสถานศึกษาต่อนักศึกษาต่างชาติ     ค่าครองชีพและปัญหาที่ประสบ จากการพูดคุย ทราบว่า นทร. บางรายมีความกังวัลเกี่ยวกับด้านการเรียนว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาหรือไม่ในกรณีของระดับปริญญาเอกที่ขณะนี้อยู่ระหว่างที่จะต้องจัดทำวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปัญหาด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสถานศึกษาจัดให้อาจจะไม่สามารถเข้าศึกษาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากระบบของศูนย์ภาษาของทางมหาวิทยาลัยที่กำหนดอัตราการเข้าเรียนไว้ แต่ในทางปฏิบัตินักศึกษาอาจจะไม่สามารถเข้าศึกษาได้เต็มที่เนื่องจากมีชั่วโมงเรียนในหลักสูตรตามปกติที่ต้องเข้าศึกษาด้วย ปัญหาการผูกสัมพันธ์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางมา แต่โดยรวมแล้ว นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเลือกศึกษาที่นี่ และการใช้ชีวิตที่จังหวัดฟุคุโอกะ

Kyushu2

อัครราชทูตที่ปรึกษาได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับนักเรียนทุนพร้อมทั้งพูดคุยกันในบรรยายกาศที่เป็นกันเองและให้โอวาทกับนักเรียนทุนให้มีความมุมานะ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและหากมีปัญหาอะไรขอให้ติดต่อหารือกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4