การเยี่ยมชมโรงงานของKubota Corporation

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว จัดทัศนศึกษาที่โรงงานของ Kubota Corporation ณ เมืองซาไก โอซากา โดยเริ่มเดินทางไปยังโรงงานในเวลา12.30 น. หลังจากนั้นดูวีดีโอแนะนำบริษัท ฟังการบรรยายเกี่ยวกับขอบเขตงานของบริษัทในประเทศไทยและ เอเชีย และโรงงานซาไก สรุปเนื้อหาจากวีดีโอและ การบรรยายของวิทยากรได้ดังนี้

บริษัท Kubota Corporation เป็น บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องยนต์ เครื่องจักรทางการเกษตร เช่นรถแทร๊กเตอร์ วัตถุดิบทางด้านสิ่งแวดล้อม, ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ท่อเหล็ก วาล์ว ปั้มน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย เครื่องขายอัตโนมัติ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร ส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลกรวมถึงประเทศไทย

ปัจจุบันได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรหลายด้าน เช่น ประชากรโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบเอเชีย และ แอฟริกาเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว มากกว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณอาหารที่ผลิตได้ ราคาอาหารจึงมีราคาสูงขึ้น และเกิดปัญหาอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ, ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ราบน้อย ผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจำนวนมากจากต่างประเทศ, ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนานั้นมีผลผลิตต่อไร่ต่ำ (ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวต่อไร่น้อยมาก ประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้ประมาณ 1.5 เท่า ญี่ปุ่น 2.5 เท่า ออสเตรเลีย 3 เท่าของประเทศไทย) เป็นต้น ทางบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตร    

  

ยอดการขายโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นในช่วงปีพ.ศ.2546-2551 ลดลงเล็กน้อยในปี 2552 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ แต่การขยายตัวในตลาดต่างประเทศนั้นมากขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเอเชีย สำหรับประเทศไทยนั้นยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกๆปี ในประเทศไทยบริษัทมีฐานการผลิตสองแห่ง ฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายหนึ่งแห่งดังนี้ The Siam Kubota industry (จัดจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องยนต์ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถแทร็กเตอร์นั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงประมาณ 90 %), Siam Kubota Leasing (บริการการเช่าซื้อสินค้า), Siam Kubota Tractor (ผลิตรถแทร็กเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ)

รายละเอียดของโรงงานซาไก มีพื้นที่รวมประมาณ200,000m2 (ขนาดประมาณสี่เท่าของโตเกียวโดม) มีศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้า ศูนย์บริการ และโรงงานที่ผลิตรถแทร็กเตอร์ อุปกรณ์การก่อสร้าง และเครื่องจักรยนต์ดีเซล

หลังจากฟังการบรรยายแล้ว คณะผู้ดูงานแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยมีวิทยากรจากทางบริษัทพาเดินชมโรงงานผลิตเครื่องยนต์ รถแทร็กเตอร์ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ตามลำดับ ประมาณหนึ่งชั่วโมง สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ด้านการผลิต โรงงานควบคุมด้วยระบบ Machining Center Line ทำให้สามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสินค้าในแต่ละเครื่องได้ และสามารถปรับเปลี่ยนตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้, ใช้เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ในบางส่วนการผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแล, ควบคุมเครื่องจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล, ใช้สายการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักร (assembly line) ทั้งชั้นหนึ่งที่ติดกับพื้น และชั้นสองบนเพดาน ทำให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว, มีระบบการตรวจสอบหลังประกอบเสร็จ เช่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำหรือน้ำมัน, และมีการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า

รายละเอียดส่วนที่น่าสนใจอื่นๆ บริเวณโรงงานโดยรอบมีเส้นทางการเดินชมทัศนศึกษาโรงงานสำหรับผู้เยี่ยมชม, มีเส้นทางเดินรถ สำหรับขนย้ายอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ อัตโนมัติ โดยเมื่อรถแล่นจะมีเสียงดนตรีประกอบเพื่อส่งสัญญาณเตือนในส่วนโรงงานเครื่องจักรมีกระดาษแสดงรายละเอียดของเครื่องจักรแนบติดกับเครื่องจักร นอกจากนี้ในบริเวณโรงงานมีบอร์ดแสดงแผนงาน ข่าวสาร รายละเอียดต่างๆหลังจากเยี่ยมชมโรงงาน เดินชม และฟังการบรรยายเรื่องประวัติและพัฒนาการของเครื่องจักรยนต์ของทางบริษัท วิทยากรแนะนำเทคโนโลยีใหม่ของบริษัท หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้สอบถาม และปิดการทัศนศึกษาในเวลา 16.30 น.

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4