การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster Message Board

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น
และการใช้ระบบ
Disaster Message Board

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะประสบภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่นได้ทุกเมื่อ และเมื่อเกิดภัยพิบัติ นักเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ทราบถึงสถานการณ์และความปลอดภัยของตนเองด้วย

เมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่หรือรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ระบบโทรศัพท์หรือเครือข่ายการสื่อสารอาจล่มจากการใช้คู่สายโทรศัพท์พร้อมกันเป็นจำนวนมากในการติดต่อสอบถามหรือแจ้งความปลอดภัย และทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือแจ้งสถานะความปลอดภัยได้ ประเทศญี่ปุ่นจึงมีระบบ Disaster Message Board (กระดานข้อความแจ้งเหตุภัยพิบัติ) หรือที่เรียกว่า “災害用(さいがいよう)伝言版(でんごんばん)ซึ่งเป็นระบบที่นักเรียนสามารถฝากข้อความเพื่อแจ้งสถานะความปลอดภัย ข่าวสาร หรือความต้องการให้ผู้อื่นทราบในขณะที่เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ปกครองที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นก็สามารถตรวจสอบข้อความที่นักเรียนได้บันทึกไว้ในระบบดังกล่าวได้ทางอินเทอร์เน็ต

ดังนั้น สนร. ขอให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้งานและทดลองใช้งานระบบ Disaster Message Board ของ web 171 ที่นี่ โดยดำเนินการ ดังนี้

1.    การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ (คำอธิบายระบบดู ที่นี่)

1.1    ศึกษาและลงทะเบียนการใช้งาน โดยใส่ E-mail ของ สนร. และผู้ปกครอง ให้นักเรียนทำการลงทะเบียน (Register) หมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง และ E-mail ของบุคคลที่ต้องการติดต่อเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นการล่วงหน้า โดยที่ สนร. ขอให้นักเรียนลงทะเบียน E-mail ของบุคคลที่ต้องการติดต่อไว้ จำนวนอย่างน้อย 2 ราย คือ (1) สนร. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ (2) ผู้ปกครองที่ประเทศไทย เพื่อให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนได้

1.2    อธิบายระบบและวิธีการตรวจสอบข้อความให้ผู้ปกครองทราบ กรณีเกิดภัยพิบัติ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบความปลอดภัยและข่าวสารของนักเรียนจากเว็บไซต์ Disaster Message Board web171 โดยกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนที่ลงทะเบียนไว้ และกด “Read

2.    เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน

2.1    บันทึกข้อความ (post) เข้าสู่ระบบทันที ให้นักเรียนรีบบันทึกข้อความเพื่อแจ้งสถานะความปลอดภัย ข่าวสาร หรือความต้องการในระบบทันที และเพื่อให้ข้อความที่บันทึกเป็นที่เข้าใจง่าย สนร. ขอให้นักเรียนระบุชื่อ-สกุล จังหวัดที่อยู่อาศัย ชื่อทุนการศึกษา และสถานะความปลอดภัย/ความต้องการ เช่น NEED HELP เป็นต้น โดยใช้รหัสทุนตามที่กำหนดในตารางต่อไปนี้

ชื่อทุน

ทุน ก.พ.

ทุน ก.ต.

ทุนทางด้านวิทย์ฯ (ก.วิทย์ฯ เดิม)

ทุนโคเซ็น

ทุนอื่น ๆ

รหัส

CSC

FA

ST

KOSEN

OTHER

ตัวอย่างการบันทึกข้อความ :

1)        ชื่อ-สกุล (NAME) : Dekdee RAKTHAI

2)        เลือก Safety Status (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

3)         ข้อความ (Message) :  Dekdee RAKTHAI TOKYO ST (ข้อความบังคับ)
                                     และอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น NEED HELP

2.2  การตรวจสอบข้อความ กรณีเกิดภัยพิบัติ ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อความของนักเรียนจากเว็บไซต์ Disaster Message Board web 171 โดยกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่นักเรียนลงทะเบียนไว้และกดเลือกอ่าน “Read” เพื่อตรวจสอบข้อความ โดยข้อความที่นักเรียนบันทึก (post) จะปรากฏด้านล่างเรียง ลำดับตามเวลา

3.    การทดลองใช้งานระบบ สนร. ขอให้นักเรียนทดลองใช้งานระบบ Disaster Message Board เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้และสร้างความคุ้นเคยไว้เป็นการล่วงหน้า เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยมีช่วงระยะเวลาที่เปิดให้ทดลองใช้งาน [1] ดังนี้

-          วันที่ 1 และ วันที่ 15 ของทุกเดือน เวลา 00.00 น. – 24.00 น.

-          “ช่วงปีใหม่”
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มกราคม เวลา 00.00 น. – 24.00 น.

-          “สัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติและอาสาสมัคร”
  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 21 มกราคม เวลา 17.00 น.

-          “สัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติ”
  ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 5 กันยายน เวลา 17.00 น.

หากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษา สนร. ได้ทางโทรศัทพ์ 03-5424-0652 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.30 น.[1]ข้อมูลอ้างอิง https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171s/howto.html

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3